Traduction Eil

Voici les traductions français-luxembourgeois correspondant à votre recherche Eil. Vous pouvez cliquer sur un mot de la liste des traductions afin de le traduire à son tour.

Eil : correspondances exactes

Français Luxembourgeois
anguille Éil (Nom masculin)
aune Éil
chouette Eil
hibou Eil

Eil : correspondances partielles

Français Luxembourgeois
oeil A (Nom neutre)
misérable aarmséileg (Adjectif)
pitoyable aarmséileg (Adjectif)
pittoyable aarmséileg (Adjectif)
état pitoyable Aarmséilegkeet (Nom féminin)
abominable abscheilech (Adjectif)
affreux abscheilech (Adjectif)
horrible abscheileg (Adjectif)
département Abteilung (Nom féminin)
vieillard Alen (Nom masculin)
vieillir al ginn (Verbe)
dans le meilleur des cas allerbeschtens
jour des morts Allerséilendag
vieillot almoudeg
vieillot almoudesch
concernant la vieille Russie alrussesch
vieille ville Alstad (Nom féminin)
vieillir alteren (Verbe)
pension de vieillesse Alterspensioun
pension de vieillesse Altersrent
au meilleur des cas am beschten (Expression)
recueillement Andacht
appareil Apparat (Nom masculin)
appareillage Apparatur (Nom féminin)
régler un appareil astellen (Verbe)
clôturer auspéilen (Verbe)
délimiter auspéilen (Verbe)
géométrer auspéilen (Verbe)
surveillance des travaux Bauopsiicht
abeille Béei (Nom féminin)
Beiler Beeler
accueillir begréissen (Verbe)
veiller sur behidden
abeille Bei
Beidweiler Beidler (Village luxembourgeois)
reine des abeilles Beiekinnigin
miel d'abeilles Beienhunneg
nid d'abeilles Beiennascht
piqûre d'abeille Beiestach
couperet Beil (Nom masculin)
hache Beil (Nom masculin)
hachette Beilen
malveillant béisaarteg (Adjectif)
malveillant béiswëlleg (Adjectif)
Beiler Beler (Village luxembourgeois)
conseiller beroden (Verbe)
dans le meilleur des cas beschtefalls
meilleure performance Beschtleeschtung
meilleurs voeux bescht Wënsch (Expression)
devenir meilleur besser ginn
surveiller bewaachen (Verbe)
surveiller bewachen (Verbe)
batte Bleil
battoir Bleil
Breitweiler Brädeler (Village luxembourgeois)
corbeille à pain Broutkuerf
conseiller conséilléieren (Verbe)
Dillingen Déiljen (Village luxembourgeois)
Dickweiler Dickweiler (Village luxembourgeois)
vieille femme Ditti
cercueil Doudelued
avoir un oeil au beurre noir e blot Aan hun (Verbe)
se vieillir eelzen (Verbe)
Eschweiler Eeschler (Village luxembourgeois)
Eschweiler Eeschweller
Eschweiler Eeschwëller (Village luxembourgeois)
Ehlange Éileng
Ehlange Éiléng (Village luxembourgeois)
Ehlerange Éilereng
Ehlerange Éileréng (Village luxembourgeois)
accueil Emfank (Nom masculin)
accueillir emfänken (Verbe)
accueillir empfänken (Verbe)
demander conseil ëm Root froen (Expression)
demander conseil ëm Rot froen
coucher (soleil) Ënnergank
se coucher (soleil) ënnergoen
conseiller eppes roden (Verbe)
cueillir erausplécken (Verbe)
sélectionner le meilleur erausplécken (Verbe)
cueillir erofplécken (Verbe)
rendre un conseil e Rot ginn
réveiller erwächen (Verbe)
se réveiller erwächen (Verbe)
Eschweiler Eschweiler
Conseil de l'Europe Europarot
flèche Feil
lime Feil (Nom féminin)
limer feilen (Verbe)
pilier Feiler
marchander feilschen (Verbe)
accueillant fein
hostile feindséileg
éveil fiffeg
bouteille Fläsch
conseil des réfugiés Flüchtlingsrot
Flaxweiler Fluessweller
Flaxweiler Fluesweiler (Village luxembourgeois)
appareil de photo Fotoapparat
appareil photographique Fotoapparat
accueillant frëndlech (Adjectif)
parler dans son sommeil fuebelen
accueillant gaaschtfrëndlech (Adjectif)
bouteille de gaz Gasfläsch
recueil de poèmes Gedichtband (Nom masculin)
malveillant gehässeg
conseiller municipal Gemengeconseiller
conseiller municipal Gemengekonselljee
conseiller municipal Gemengekonzelljee
conseil municipal Gemengerot
vieille femme Giedel
bienveillance Gonscht
Grundhof-Dillingen Grondhaff-Déiljen (Village luxembourgeois)
vieille femme Gued
bienveillant guttaarteg
accueillir guttheeschen (Verbe)
dans le meilleur des cas héchstefalls
être au meilleur de sa forme Héchstform
veiller hidden (Verbe)
orgueil Houfert
orgueilleux houfreg
merveilleux immens
au-dessus des partis iwwerparteilech
surveiller iwwerwaachen (Verbe)
veiller iwwerwaachen (Verbe)
comité de surveillance Iwwerwaachungsrot
conseil de surveillance Iwwerwaachungsrot
toujours (dans chaque cas) jeeweils
vieille fille Joffer al
chameau Kaméil (Nom masculin)
cannelle Kanéil
oreiller Kappkëssen
tête d'oreiller Kappzich
taie d'oreiller Kappzich
Kapweiler Kapweiler
Kapweiler Kapwëller (Village luxembourgeois)
coup d'oeil connaisseur Kennerbléck
oreiller Këssen
corbeille Kierfchen
râler kregéilen (Verbe)
rouspeter kregéilen (Verbe)
rouspeter kregéilen (Verbe)
râleur Kregéiler
rouspeteur Kregéiler
groseille Kréischel
groseille rouge Kréischel rout
groseillier Kréischelsheck
corbeille Kuerf
obéir au doigt et à l'oeil kuschen
ennui Langweil
ennuyeux langweileg
lassant langweileg
ennuyer langweilen (Verbe)
lobe de l'oreille Läppchen
Lieler Léiler (Village luxembourgeois)
Lentzweiler Lenzweiler (Village luxembourgeois)
cercueil Lued
Lorentzweiler Luerenzweiler (Village luxembourgeois)
jeter un oeil luussen
maquereau Makréil
appareil Maschinn (Nom féminin)
pénible méiséileg
conseil des ministres Ministerrot
éveil monter
caractère éveil Monterkeet
tout à fait seul mudderséileneleng
oreillons Mumps
sommeiller näipen (Verbe)
pareil nämmelech
Conseil national Nationalrot
lime à ongles Neelfeil (Nom féminin)
rattraper le sommeil noschlofen
noctambule Nuetseil
Abweiler Obeler
Abweiler Obëler (Village luxembourgeois)
oeillet Oeillet
acheter en marchandant offeilschen
mettre en bouteilles offëllen
cueillir ofknécken (Verbe)
cueillir ofplécken (Verbe)
déconseiller ofroden (Verbe)
qui n'a pas d'oreille onmusikalesch
impardonnable onverzeilech
de façon impardonnable onverzeilecherweis
éveil opgeschloss
surveiller oppassen (Verbe)
surveillant Oppassert
réveiller opruffen (Verbe)
surveillance Opsiicht
conseil de surveillance Opsiichtsrot
oreille Ouer
perce-oreille Ouereschlëffer
lobe de l'oreille Ouerläppchen
boucle d'oreille Ouerrank
boucle d'oreilles Ouerréng
boucles d'oreille Ouerréng
perce-oreille Ouerschlëffer
corbeille à papier Pabeierkuerf
conseil pastoral paroissial Parrot
vieillard Pätter
clotûrer (pieu) péilen
tutorer (arbre) péilen
persil Péiterséilech
persil Péiterséileg
appareil photo Photosapparat
oreiller Pillem
ustensil pour cueillir les fruits Pléck
cueillette Plécken
cueillir plécken (Verbe)
conseil pastoral paroissial Porrot
merveille Prachtexemplar
Breidweiler Präiteler
membre du Conseil presbytéral Presbyter
sonner (réveil) rabbelen
radio-revéil Radioswecker
cueillir rausplécken (Verbe)
réveil de voyage Reeswecker
conseil régional Regionalrot
Reuland Reiland (Village luxembourgeois)
Reuland-Moulin Reilantermillen (Village luxembourgeois)
Reuler Reiler (Village luxembourgeois)
Rippweiler Rippweiler (Village luxembourgeois)
conseiller roden (Verbe)
cueillir rofplécken (Verbe)
conseil Rot
tuyau (conseil) Rot
conseil Rotschlo
oeillade Säitebléck (Nom masculin)
Sandweiler Sandweiler (Village luxembourgeois)
cercueil Sarg (Nom masculin)
oseille Sauerampel (Nom masculin)
bouteille d'oxygène Sauerstofffläsch
conseillers municipaux Schäfferot
meilleures salutations schéi Gréiss
gros titres Schlagzeilen
pris de sommeil schléifreg
avoir sommeil schléifreg sinn
sommeil Schlof
sommeiller schlummeren (Verbe)
Schrondweiler Schrondweiler (Village luxembourgeois)
Schouweiler Schuller (Village luxembourgeois)
essaimer (abeilles) schwäermen
conseils de sécurité Sécherheetsréit
Conseil de sécurité Sécherheetsrot
s'ennuyer sech langweilen (Verbe)
âme Séil
bienheureux séileg
ivre séileg
ravi séileg
béatitude Séilegkeet
vie intérieure Séileliewen
sereinement séileroueg
air marin Séiloft
assistance morale Séilsuerg
unité pastorale Séilsuergsunitéit
carte vermeil Seniorepass
soleil Sonn
coup de soleil Sonnebrand
lunettes de soleil Sonnebrëll
ensoleil sonneg
s'exposer au soleil sonnen
coucher du soleil Sonnenënnergank
lever du soleil Sonnenopgank
coup de soleil Sonnestach
coup de soleil Sonnestéch
rayon de soleil Sonnestral
conseil/conseiller social Sozialrot
bien ouvrir les oreilles spëtzen, d'Ouere spëtzen
conseil d'état Staatsrot
conseil d'état Staatsrot
conseil d'état Statsrot
embouteillage Stau
conseiller fiscal Steierberoder
lampadaire Stéiluucht
orgueil Stolz
caresser stréilen (Verbe)
veiller à suergen
surveillant Surveillant
surveiller surveilléieren (Verbe)
vieille femme Tatta
appareil téléphonique Telefonsapparat
réveil téléphonique Telefonswecker
sommeiller tompen (Verbe)
avoir la larme à l'oeil tréinen
tympan de l'oreille Trommelfell
corbeille à fruits Uebstkuerf
Osweiler Uesweiler (Village luxembourgeois)
Osweiler Uesweller
conseil/conseiller de sécurité de l'ONU UNO-Sécherheetsrot
conseiller uroden (Verbe)
veillée Uucht
vieillir vereelzen (Verbe)
vieillir et perdre l'esprit verkënnen
avoir un panne de réveil verpennen (Verbe)
avoir une panne de réveil verschlofen (Verbe)
manquer par un révéil tardif verschlofen (Verbe)
se réveiller trop tard verschlofen (Verbe)
médecin-conseil Vertrauensdokter
conseil d'administration Verwaltongsrot
conseil/conseiller d'administration Verwaltungsrot
vrombrir à en avoir plein les oreilles vollsoueren
veiller waachen (Verbe)
éveil waakreg (Adjectif)
réveil waakreg (Adjectif)
se réveiller waakreg ginn (Verbe)
réveiller waakreg man (Verbe)
être éveil waakreg sinn
éveil wakereg
réveil wakereg
réveil Wecker
Weiler-la-Tour Weiler-la-Tour
Weiler Weiler (Village luxembourgeois)
Weilerbach Weilerbaach (Village luxembourgeois)
Weiler-la-Tour Weiler Zum Tur (Village luxembourgeois)
Weiler Weller
Conseil de sécurité Weltsécherheetsrot
merveille Weltwonner
merveille du monde Weltwonner
veilleur Wiechter
merveilleux wonnerbar (Adjectif)
merveille Wonnerwierk
temporaire zäitweileg
temporairement zäitweileg (Adjectif)
orteil Zéif
ligne écrite Zeil
ligne imprimée Zeil
espace interligne Zeilenofstand
faire un clin d'oeil zoudrécken (Verbe)