Traduction trans

Voici les traductions français-luxembourgeois correspondant à votre recherche trans. Vous pouvez cliquer sur un mot de la liste des traductions afin de le traduire à son tour.

trans : correspondances exactes

Français Luxembourgeois
par trans

trans : correspondances partielles

Français Luxembourgeois
transformer änneren (Verbe)
transporter ausféieren (Verbe)
transmettre ausriichten (Verbe)
transfusion Blutttransfusioun
transfusion de sang Blutttransfusioun (Nom féminin)
transbahuter bugséieren (Verbe)
transbahuter buxéieren (Verbe)
transparent duerchsichteg
transparence Duerchsichtegkeet
transparent duerchsiichteg
transformer ëmänneren (Verbe)
transplanter ëmplanzen
transpirer erausschweessen (Verbe)
transporter ewechbréngen (Verbe)
transmission de pensée Gedankeniwwerdroung (Nom féminin)
intransitif intransitiv
transférer iwwerdroen (Verbe)
transmettre iwwerdroen
retransmission Iwwerdroung
transférer iwwerféieren (Verbe)
règlement de transition Iwwergangsregelung
gouvernement de transition Iwwergangsregierung
période de transition Iwwergangszäit
transmettre iwwerginn
transmettre iwwerliwweren
transmettre iwwerloossen
transmettre qqch à qqn iwwermëttelen
transmettre iwwerreechen
transmettre iwwersenden
transporter de l'autre côté iwwersetzen
transgresser iwwertrieden (Verbe)
radio (transistor) Kofferradio
barre transversale Lat iewescht
transat Ligestull
pleurer (transitif) nokräischen
emmener oftransportéieren (Verbe)
transporter oftransportéieren (Verbe)
transformer ofwandelen (Verbe)
système de transport Park-and-ride-System
transpirer rausschweessen (Verbe)
transpiration Schweess
transpirer schweessen (Verbe)
transfert de technologie Technologietransfer
transe Trance
transaction Transaktioun
transcrire transcrivéieren
transfert Transfer
transférer transferéieren (Verbe)
transformation Transformatioun
transformateur Transformator
transfusion Transfusioun
transistor Transister
transiter transitéieren (Verbe)
transition Transitioun
trafic de transit Transitverkéier
transcription Transkriptioun
transmission Transmissioun
banderole Transparent
transparence Transparenz
transplantation Transplantatioun
transplanter transplantéieren (Verbe)
transport Transport
transportable transportabel
capacité de transport Transportcapacitéit
transporter transportéieren (Verbe)
commission des transports Transportkommissioun
moyen de transport Transportmëttel
transposer transposéieren (Verbe)
transposition Transpositioun
transsexuel transsexuell
travesti Transvestit
transcender transzendéieren (Verbe)
transcendantal transzendental
transformer veraarbechten (Verbe)
transbahuter verfrachten (Verbe)
ministère des Transports Verkéiersministère
transfiguration Verkläertheet
transformer un matériel verschaffen (Verbe)
transgresser verstoussen (Verbe)
transformer verwandelen (Verbe)
transmettre viruleeden (Verbe)
transformation Wandlung
continuer à transmettre weiderginn
transmettre weiderleeden
transmettre weiderreechen
transformer en mottes zesummeklompen