Traduction méi

Voici les traductions français-luxembourgeois correspondant à votre recherche méi. Vous pouvez cliquer sur un mot de la liste des traductions afin de le traduire à son tour.

méi : correspondances exactes

Français Luxembourgeois
davantage méi
effort Méi
peine Méi
plus méi

méi : correspondances partielles

Français Luxembourgeois
abîmer abiméieren (Verbe)
abîmé abiméiert (Adjectif)
acclamer acclaméieren (Verbe)
acclamé acclaméiert
affirmer affirméieren (Verbe)
affirmé affirméiert
alarmer alarméieren (Verbe)
alarme alarméiert
dans le meilleur des cas allerbeschtens
autant que possible allméiglech
au meilleur des cas am beschten (Expression)
animer animéieren (Verbe)
armée Arméi (Nom masculin)
armer arméieren (Verbe)
assumer assuméieren (Verbe)
s'efforcer beméien (Verbe)
se donner du mal beméien (Verbe)
effort Beméiung (Nom féminin)
armée de métier Beruffsarméi
dans le meilleur des cas beschtefalls
meilleure performance Beschtleeschtung
meilleurs voeux bescht Wënsch (Expression)
devenir meilleur besser ginn
humilier blaméieren (Verbe)
ridiculiser blaméieren (Verbe)
chloroformer chloroforméieren (Verbe)
chromer chroméieren (Verbe)
confirmer confirméieren (Verbe)
tendre la pelouse d'Wiss meien (Expression)
et plus encore däers méi
et ainsi de suite dees méi
et plus encore dees méi
déformer déforméieren (Verbe)
déformer deforméieren (Verbe)
déprimer depriméieren (Verbe)
possibilité de déviation Déviatiounsméiglechkeet
décimer deziméieren (Verbe)
diffamer diffaméieren (Verbe)
diplômer diploméieren (Verbe)
entamer entaméieren (Verbe)
possibilité de déploiement Entfaltungsméiglechkeet
sélectionner le meilleur erausplécken (Verbe)
rendre possible erméiglechen
conformément à toute attente erwaardungsgeméiss
estimer estiméieren (Verbe)
exhumer exhuméieren (Verbe)
fameux faméis
renommé faméis
contenance Fassungsverméigen
former forméieren (Verbe)
parler dans son sommeil fuebelen
lundi de carnaval Fuesméindeg (Nom masculin)
commun gemeinsam
en commun gemeinsam
communauté Gemeinsamkeet
point commun Gemeinsamkeet
antenne collective Gemeinschaftsantenn
légumes Geméis
potager Geméisgaart
primeur Geméishändler
conformément à geméiss
selon geméiss
soupe aux légumes Geméiszopp
soupe de légumes Geméiszopp
régulier gläichméisseg (Verbe)
régularité Gläichméissegkeet
moyen d'action Handlungsméiglechkeet
possibilité d'action Handlungsméiglechkeet
dans le meilleur des cas héchstefalls
être au meilleur de sa forme Héchstform
informer informéieren (Verbe)
bruit Kaméidi
tapage Kaméidi
comédie Kaméidisstéck
chameau Kaméil (Nom masculin)
plus personne kee méi
plus personne keng méi
bruit Koméidi
comédie (théâtre) Koméidistéck
pièce Koméidistéck
moyen de communication Kommunikatiounsméiglechkeet
comprimer kompriméieren (Verbe)
confirmer konfirméieren (Verbe)
consommer konsomméieren (Verbe)
consommer konsuméieren (Verbe)
possibilité de contrôle Kontrollméiglechkeet
légitimer legitiméieren (Verbe)
plus lentement lues, méi lues
maximaliser maximéieren (Verbe)
maximiser maximéieren (Verbe)
Meispelt Meespelt (Village luxembourgeois)
ça alors! mei, o mei
mon Dieu! mei, o mei
sans peine Méi, ouni
éviter meiden (Verbe)
Medingen Méidéng (Village luxembourgeois)
Medingen Méideng
moissoneuse-batteuse Méidrescher
faucher méien (Verbe)
tondre méien
tondre la pelouse méien (Verbe)
multicolore méifaarweg
possible méigelech
possible méiglech
probable méiglech
peut-être méiglecherweis
possibilité Méiglechkeet
si possible méiglechst
plus lentement méi lues
tondeuse Méimaschinn
tondeuse à gazon Méimaschinn
lundi Méindeg
lundi Méinden
le lundi méindes
lundi méindes
durant des mois méintlaang
pendant des mois méintlaang
Moersdorf Méischdref (Village luxembourgeois)
Moesdorf Méischdref (Village luxembourgeois)
pire méi schlëmm
plus mal méi schlëmm
s'aggraver méi schlëmm ginn (Verbe)
s'aggraver méi schro ginn (Verbe)
Moestroff Méischtref (Village luxembourgeois)
Moestroff Mëischtref
plus vite méi séier
pénible méiséileg
oisif méisseg
polyphonique méistëmmeg
mouette Méiw
majorité Méizuel
pluriel Méizuel
médiocre mëttelméisseg (Adjectif)
moyen mëttelméisseg (Adjectif)
quelconque mëttelméisseg
encore plus nach méi
encore plus grâve nach méi schlëmm
sommeiller näipen (Verbe)
conformément à la nature naturgeméiss
ne plus net méi
rattraper le sommeil noschlofen
couper avec la tondeuse à gazon ofméien (Verbe)
faucher ofméien (Verbe)
inégal ongläichméisseg
impossible onméiglech
impossibilité Onméiglechkeet
irrégulier onregelméisseg (Verbe)
irrégularité Onregelméissegkeet
parfumer parfüméieren (Verbe)
possibilité de stationner Parkingsméiglechkeet
stationnement (place) Parkméiglechkeet
périmer periméieren (Verbe)
primer präméieren (Verbe)
présumer presüméieren (Verbe)
présumer présuméieren (Verbe)
programmer programméieren (Verbe)
langage de programmation Programméiersprooch
proclamer proklaméieren (Verbe)
réaffirmer reaffirméieren (Verbe)
réactivité Reaktiounsverméigen
réanimer reaniméieren (Verbe)
réanimer reaniméiren (Verbe)
légitime rechtméisseg
réformer reforméieren (Verbe)
régulier regelméisseg (Verbe)
régulièrement regelméisseg
régularité Regelméissegkeet
régulier réigelméisseg (Verbe)
réclamer reklaméieren (Verbe)
renommé renoméiert
renommé renomméiert
résumer resüméieren (Verbe)
lamentable sauméisseg (Adjectif)
meilleures salutations schéi Gréiss
pris de sommeil schléifreg
avoir sommeil schléifreg sinn
sommeil Schlof
sommeiller schlummeren (Verbe)
accablant schmeier
lourd schmeier
lourd(météo) schmeier
orageux schmeier
se compromettre sech blaméieren
se couvrir de ridicule sech blaméieren
carte vermeil Seniorepass
en série seriëméisseg
endurance Stéiverméigen
résumer summéieren (Verbe)
mois d'été Summerméint
moyen de superviser Supervisiounsméiglechkeet
supprimer suppriméieren (Verbe)
sommeiller tompen (Verbe)
uniformiser uniforméieren (Verbe)
myosotis Vergissmeinnicht
moyen de comparaison Vergläichsméiglechkeet
point de comparaison Vergläichsméiglechkeet
éviter vermeiden (Verbe)
fortune Verméigen
impôt sur la fortune Verméigenssteier
moyen d'exploitation Verwäertungsméiglechkeet
plutôt villméi
préprogrammer virprogramméieren (Verbe)
programmer d'avance virprogramméieren (Verbe)
si possible wa méiglech
mois d'hiver Wanterméint
communauté Wunngemeinschaft
conformément à l'époque zäitgeméiss
conformément au temps zäitgeméiss
numérique zueleméisseg
approprié zweckméisseg