Traduction héi

Voici les traductions français-luxembourgeois correspondant à votre recherche héi. Vous pouvez cliquer sur un mot de la liste des traductions afin de le traduire à son tour.

héi : correspondances exactes

Français Luxembourgeois
élevé héi
haut héi
ici hei

héi : correspondances partielles

Français Luxembourgeois
Asselscheuer Aasselscheier (Village luxembourgeois)
Asselscheuerhof Aasselscheierhaff (Village luxembourgeois)
abominable abscheilech (Adjectif)
affreux abscheilech (Adjectif)
horrible abscheileg (Adjectif)
accoucher accouchéieren (Verbe)
accouché accouchéiert
afficher affichéieren (Verbe)
affiché affichéiert
afficher affischéieren (Verbe)
affiché affischéiert
Alscheid Alschent
Alscheid Alschënt (Village luxembourgeois)
envahir amarschéieren (Verbe)
envahir amarschéiren (Verbe)
apparemment anscheinend
apartheid Apartheid (Nom féminin)
athée Atheist
attacher attachéieren (Verbe)
disque intervertébral Bandscheif
disques intervertébraux Bandschéiwen
secret bancaire Bankgeheimnis
Beforterheide Beforterheed (Village luxembourgeois)
effet secondaire Begleiterscheinung
symptôme Begleiterscheinung
secret de la confession Beichtgeheimnis
modeste bescheiden (Adjectif)
modestie Bescheidenheet
débile bescheiert
certifier bescheinegen (Verbe)
attester bescheinigen (Verbe)
certifier bescheinigen (Verbe)
attestation Bescheinigung
certificat Bescheinigung
tirer sur (arme) beschéissen
bibliothèque Bibliothéik
Büderscheid Bitscht (Village luxembourgeois)
blanchir blanchéieren (Verbe)
tir à l'arc Bouschéissen (Nom neutre)
secret postal Bréifgeheimnis
disque de frein Bremsscheif
pied de biche Briecheisen
broche broschéiert
Bourscheid Buerschent
Bourscheid Buurschent (Village luxembourgeois)
jeter les dés d'Wierfelen gehéien
ceci dat hei
ceci dat heiten
déclencher déclenchéieren (Verbe)
secret professionnel Déngschtgeheimnis
détacher détachéieren (Verbe)
joint d'étanchéi Dichtung
discothèque Discothéik
tirer dedans draschéissen (Verbe)
tirer sans retenue draschéissen (Verbe)
tirer dessus dropschéissen
viser dropschéissen (Verbe)
Dalheim Duelem (Village luxembourgeois)
semer le désordre duerchernee geheien
jeter à travers duerchgeheien
jeter purement et simplement duergeheien
Dorscheid Duerscht (Village luxembourgeois)
ici elei, hei
renverser ëmgeheien
empêcher empêchéieren (Verbe)
entrer en marchant eramarschéieren (Verbe)
écouter aux portes eranhéieren (Verbe)
entrer en flèche eraschéissen (Verbe)
congédier erausgeheien (Verbe)
exclure erausgeheien (Verbe)
jeter dehors erausgeheien (Verbe)
limoger erausgeheien (Verbe)
mettre à la porte erausgeheien (Verbe)
interpréter eraushéieren (Verbe)
tirer dehors erausschéissen (Verbe)
tirer à travers erduerchschéissen
écouter (prières) erhéieren
augmentation de salaire Erhéigung
augmenter erhéijen (Verbe)
rehausser erhéijen (Verbe)
augmentation Erhéijung
augmentation Erhéiung
jeter en bas erofgeheien
descendre erofschéissen
tirer erofschéissen (Verbe)
abattre erschéissen (Verbe)
exécuter (par arme) erschéissen
fusiller erschéissen (Verbe)
étanchéi Étanchéitéit
jeter ewechgeheien (Verbe)
mettre au rebut ewechgeheien
retoucher en effaçant ewechretuschéieren
enlever par un tir ewechschéissen (Verbe)
degré Fahrenheit Fahrenheit
Fischeiderhof Féischterhaff (Village luxembourgeois)
ficher fichéieren (Verbe)
sécateur Gaardeschéier
sécateur Gardeschéier (Nom féminin)
chauffage au gaz Gasheizung
jeter geheien (Verbe)
lancer geheien (Verbe)
ouïe Gehéier
appartenir gehéieren (Verbe)
appartenir à gehéieren
en secret geheim
secret geheim
mystère Geheimnes
secret Geheimnes
mystère Geheimnis
secret Geheimnis
code secret Geheimnummer
numéro Geheimnummer
organisation secrète Geheimorganisatioun
être secret geheim sinn
abondamment gehéireg ganz g.
beaucoup gehéireg ganz g.
substantiellement gehéireg ganz g.
arriver geschéien (Verbe)
avoir lieu geschéien
se passer geschéien (Verbe)
se produire geschéien
doué gescheit
intelligent gescheit
malin gescheit
intelligence Gescheitheet
Grümelscheid Grëmmelescht (Village luxembourgeois)
Grummelscheid Grëmmelescht
Hobscheid Habscht (Village luxembourgeois)
héich haut
lunette arrière Heckscheif
Heidscheuer Heedscheierhaff (Village luxembourgeois)
Heisdorf Heeschdref (Village luxembourgeois)
Heispelt Heeschpelt (Village luxembourgeois)
de temps à autre heiansdo
parfois heiansdo
quelquefois heiansdo
ici à l'intérieur heibannen
ici dehors heibaussen
rester là heibleiwen
haut héich
haut héich (Adjectif)
anticyclone Héichdrock
haute pression Héichdrock
front de hautes pressions Héichdrockgebitt
envoyer en l'air héichfléien (Verbe)
s'envoler héichfléien (Verbe)
voler haut héichfléien
haute fréquence Héichfrequenz
bondir héichfueren (Verbe)
s'énerver héichfueren (Verbe)
building Héichhaus
immeuble Héichhaus
soulever héichhiewen (Verbe)
grimper (haut) héichklammen
fortement concentré héichprozenteg
très alcoolisé héichprozenteg
estimation Héichrechnung
saut en hauteur Héichspronk
mettre sur un piédestal héichstellen
surélever héichstellen (Verbe)
altitude Héicht
hauteur Héicht
haut-fourneau Héichuewen
crue Héichwaasser
région inondable Héichwaasserregioun
crue Héichwaassersituatioun
inondation Héichwaassersituatioun
faire monter (en tirant) héichzéien
hisser héichzéien (Verbe)
Höhenhof Héienhaff (Village luxembourgeois)
hareng Héierek
écouter héieren (Verbe)
entendre héieren
hareng Héierenk
pour ceci heifir
bien élevé héiflech, manéierlech
poli héiflech, manéierlech
courtois héiflech
lisse héiflech
poli héiflech
politesse Héiflechkeet
hyperglycémie héigen Bluttzocker (Expression)
ici à la maison heiheem
par ici heihin, hier
vers ici heihin, hier
par ici heihin
haut fonctionnaire héije Beamten
augmenter heijen (Verbe)
hausser heijen (Verbe)
Heinenhof Heinenhaff (Village luxembourgeois)
baraque Heip
cabanon Heip
hutte Heip
agence matrimoniale Heiratsbüro
ici dans les parages heirëmmer
quelque part par ici heirëmmer
Hoesdorf Héischdrëf (Village luxembourgeois)
Heiderscheid Heischent (Village luxembourgeois)
Fond de Heiderscheid Heischtergronn (Village luxembourgeois)
Heiderscheidergrund Heischtergronn
Hoesdorf Héisdref
jambonneau Héiss
Fond de Hussigny Héissénger-Gronn (Village luxembourgeois)
Hivange Héiwéng (Village luxembourgeois)
Hivange Héiweng
chauffer heizen (Verbe)
gaz de chauffage Heizgas
frais de chauffage Heizkäschten
coussin chauffant Heizkëssen
radiateur Heizkierper
chaudière Heizung
chauffage Heizung
installation de chauffage Heizungsinstallatioun
Heinerscheid Hengescht (Village luxembourgeois)
par ici hier, heihin
y être à sa place higehéieren
Hoscheid Houschent (Village luxembourgeois)
Hoscheid-Dickt Houschter-Déckt
Hoscheiderhof Houschterhaff (Village luxembourgeois)
hypothèque Hypothéik
ignorer (des paroles/sons) iwwerhéieren
ne pas entendre iwwerhéieren
Schéine Chrëschtdag joyeux noël (Expression)
Kahlscheuer Kalscheier (Village luxembourgeois)
Kleinhoscheid Klenghouschent (Village luxembourgeois)
Knaphoscheid Knapphouschent (Village luxembourgeois)
rotule Knéischeif
Kockelscheuer Kockelscheier (Village luxembourgeois)
Kreuzenhoecht Kräizenhéicht (Village luxembourgeois)
balader kutschéieren (Verbe)
charrier kutschéieren (Verbe)
charrier (emmener en véhicule) kutschéieren
tirer à côté laanschtschéissen
Landscheid Laaschent (Village luxembourgeois)
marcher lassmarschéieren (Verbe)
partir au pas de charge lassmarschéieren
partir en trombe lassschéissen
tirer (sans retenue) lassschéissen
emmerdeur Leitsgeheier (Nom masculin)
Lipperscheid Lëppschent
Lipperscheid Lëpschent (Village luxembourgeois)
Lipperscheid Lëpscht (Village luxembourgeois)
Lorentzscheuer Luerenzscheierhaff (Village luxembourgeois)
défiler marschéieren (Verbe)
marcher marschéieren (Verbe)
défiler marschéiren (Verbe)
marcher marschéiren (Verbe)
petit écran Mattscheif
Merscheid Merscheet
Merscheid Mierscheet (Village luxembourgeois)
Merscheid Mierschent (Village luxembourgeois)
ciseaux à ongles Neelschéier
tirer à la suite de qq'un noschéissen
Nachtmanderscheid Nuechtmanescht (Village luxembourgeois)
cadran Nummerescheif
partir pour une marche ofmarschéieren (Verbe)
quitter au pas ofmarschéieren (Verbe)
choquant onerhéiert
inouï onerhéiert
indécent ongehéiereg
malhonnête ongehéiereg
monstrueux ongeheierlech
impoli onhéiflech
impolitesse Onhéiflechkeet
laid onschéin
cesser le feu ophale mat schéissen (Expression)
hausser ophéichen (Verbe)
arrêter ophéieren (Verbe)
cesser ophéieren (Verbe)
écouter ophéieren (Verbe)
panacher panachéieren (Verbe)
Putscheid Pëtschent (Village luxembourgeois)
Putscheid Pëtscht (Village luxembourgeois)
philosopher philosophéieren (Verbe)
photographier photographéieren (Verbe)
prophète Prophéit
entrer (marche) ramarschéieren
écouter aux portes ranhéieren
rapprocher rapprochéieren (Verbe)
rattacher rattachéieren (Verbe)
mettre à la porte rausgeheien
interpréter raushéieren (Verbe)
tirer dehors rausschéissen
faire des recherches recherchéieren
rechercher recherchéieren (Verbe)
reprocher reprochéieren (Verbe)
retoucher retouchéieren (Verbe)
retoucher retuschéieren (Verbe)
prendre sa revanche revanchéieren
jeter en bas rofgeheien
descendre rofschéissen
tirer rofschéissen (Verbe)
se balader un peu partout rondrëmkutschéieren
mettre en jeu Schanz, an d' Schanz schéissen
Scheidel Scheedel (Village luxembourgeois)
Scheidgen Scheedgen (Village luxembourgeois)
Val du Scheid Scheedgronn (Village luxembourgeois)
Scheidhof Scheedhaff (Village luxembourgeois)
timide schei
timidité Schei
aller au devant de scheien
craindre scheien
s'emballer (cheval) scheien
cisaille Schéier
ciseaux Schéier (Nom féminin)
grang Scheier (Nom féminin)
grange Scheier
Scheuerberg Scheierbierg (Village luxembourgeois)
Scheuerhof Scheierhaff (Village luxembourgeois)
porte d'une grange Scheierpaart (Nom féminin)
cible Scheif
disque Scheif
vitre Scheif
berger Schéifer
bergère Schéiferin
meilleures salutations schéi Gréiss
timidité Scheiheet
enjoliver schéimaachen (Verbe)
se faire une beauté schéimaachen
agréable schéin
beau schéin (Adjectif)
joli schéin (Adjectif)
améliorer (vin) schéinen
bonne journée schéinen Dag
bonne soirée! Schéinen Owend! (Expression)
beauté Schéinheet
défaut esthétique Schéinheetsfeeler
grain de beauté Schéinheetsfleck
beaucoup de belles choses Schéins, vill Schéines
phare Scheinwerfer
bon voyage Schéi Rees! (Expression)
calligraphier schéischreiwen (Verbe)
pistolet Schéiss (Nom féminin)
stand de tir Schéissbud
action de tirer Schéissen
jeter schéissen (Verbe)
lancer schéissen (Verbe)
tir Schéissen
tirer schéissen (Verbe)
fusillade Schéisserei
exercice de tir Schéissübung
échouer scheiteren (Verbe)
période de beau temps Schéiwiederperiod
Schlindermanderscheid Schlënnermanescht (Village luxembourgeois)
jambonneau Schwéngshéiss
faire des efforts démesurés sech an d'Sträng geheien
se donner de la peine sech geheien
ne pas reculer devant sech net scheien
Selscheid Selschent (Village luxembourgeois)
secret d'État Staatsgeheimnis
saut à la perche Stafhéichspronk
Steinheim Steenem
Steinheim Stenem (Village luxembourgeois)
théière Téikrou
sons aigus Téin héich
Theinshof Theinshaff (Village luxembourgeois)
trancher tranchéieren (Verbe)
triompher triumphéieren (Verbe)
faire partie de ugehéieren
écouter unhéieren (Verbe)
bibliothèque universitaire Universitéitsbibliothéik
interrogatoire Verhéier
faire passer un interrogatoire verhéieren
interroger verhéieren (Verbe)
embellir verschéineren (Verbe)
enjoliver verschéineren (Verbe)
reprocher qch. à qn virgeheien, engem eppes virgeheien
reprocher virgeheien (Verbe)
étanchéi Waasserdicht
qui a peur de l'eau waasserschei
probable wahrscheinlech (Adjectif)
probablement wahrscheinlech (Adverbe)
vraisemblance Wahrscheinlechkeet
calcul de probabilité Wahrscheinlechkeetsrechnung
vraisemblable warscheinlech
vraisemblance Warscheinlechkeet
jeter wechgeheien (Verbe)
mettre au rebut wechgeheien
retoucher en effaçant wechretuschéieren
enlever par un tir wechschéissen (Verbe)
continuer sa route/sa marche weidermarschéieren
Welscheid Welschent (Village luxembourgeois)
lancer les dés Wierfele geheien
magnifique wonnerschéin (Adjectif)
chauffage central Zentralheizung
répondre par des tirs zeréckschéissen
cadran Zifferscheif
cible Zilscheif (Nom féminin)
appartenance Zougehéieregkeet
répondre par des tirs zréckschéissen (Verbe)