Traduction eescht

Voici les traductions français-luxembourgeois correspondant à votre recherche eescht. Vous pouvez cliquer sur un mot de la liste des traductions afin de le traduire à son tour.

eescht : correspondances exactes

Français Luxembourgeois
austère eescht
grave eescht
gravité Eescht
sérieux Eescht
sérieux eescht

eescht : correspondances partielles

Français Luxembourgeois
rendement Aarbechtsleeschtung (Nom féminin)
la plupart allermeescht
le plus souvent allermeeschtens
le plus am meeschten (Expression)
le plus (superlatif) am meeschten
enthousiasmer begeeschteren (Verbe)
enchanté begeeschtert (Adjectif)
enthousiaste begeeschtert
épris begeeschtert
ravi begeeschtert (Adjectif)
enthousiasme Begeeschterung (Nom féminin)
meilleure performance Beschtleeschtung
record Beschtleeschtung
bourgmestre Buergermeeschter
maire Buergermeeschter
femme-maire Buergermeeschtesch
la plupart déi meescht
prestation de service ngschtleeschtung
sérieux Eeschthaftegkeet
effectivement eeschtlech
sérieusement eeschtlech
réussir un exploit eppes leeschten
championnat d'Europe Europameeschterschaft
talon Feescht
talon du pied Feescht
libre penseur Fräigeescht
esprit Geescht (Nom masculin)
fantôme Geescht (Nom masculin)
orge Geescht (Nom féminin)
spirituel geeschteg
trai fantôme Geeschterbunn
train fantôme Geeschterbunn
errer geeschteren (Verbe)
hanter geeschteren (Verbe)
rôder geeschteren (Verbe)
clérical geeschtlech
ecclésiastique geeschtlech
spirituel geeschtlech
clerc en général Geeschtlechen
prêtre Geeschtlechen
inepte geeschtlos
inintelligent geeschtlos
contrepartie Géigeleeschtung
performance remarquable Glanzleeschtung
tradition de mendicité Heeschtraditioun
Saint-Esprit hellege Geescht
maître sorcier Hexemeeschter
bande Leescht
forme Leescht
moule (chaussure) Leescht
tringle Leescht
exécuter leeschten (Verbe)
faire (performance) leeschten
réaliser leeschten (Verbe)
exploit Leeschtung
performance Leeschtung
réalisation Leeschtung
résultat Leeschtung
efficacité Leeschtungsfäegkeet
productivité Leeschtungsfäegkeet
rendement Leeschtungsfäegkeet
axé sur le rendement leeschtungsorientéiert
principe de productivité Leeschtungsprinzip
sport de haut niv. Leeschtungssport
esprit d'équipe Mannschaftsgeescht
la plupart meescht
le plus grand nombre de qch meescht déi
la plupart du temps meeschtendeels
la plupart du temps meeschtens
le plus souvent meeschtens
champion Meeschter
maître Meeschter
maîtriser meeschteren (Verbe)
maîtriser Meeschter ginn
vaincre Meeschter ginn
examen de maîtrise Meeschterprüfung
chef-d'oeuvre Meeschterwierk
maîtresse (de maison) Meeschtesch
champion olympique Olympiameeschter
esprit pionnier Pionéiergeescht
casse-pieds Plogeescht
écuyer Reitmeeschter
instituteur Schoulmeeschter
maître d'école Schoulmeeschter
enseigner schoulmeeschteren (Verbe)
faire la morale schoulmeeschteren
s'offrir qqch sech eppes leeschten
s'offrir qqch. sech eppes leeschten
se permettre qqch sech eppes leeschten
s'offrir sech leeschten (Verbe)
prestations sociales Sozialleeschtungen
champion du monde Weltmeeschter
championnat du monde Weltmeeschterschaft
résister Widderstand leeschten