Traduction bon

Voici les traductions français-luxembourgeois correspondant à votre recherche bon. Vous pouvez cliquer sur un mot de la liste des traductions afin de le traduire à son tour.

bon : correspondances exactes

Français Luxembourgeois
bon Bong
bon dajee alt
bon giedlech
bon gutt

bon : correspondances partielles

Français Luxembourgeois
abonner abonéieren (Verbe)
abonnement Abonnement (Nom masculin)
abondant amass (Adverbe)
dans l'abondance am Vëllechen (Expression)
ah bon a sou
tenir bon aushalen
bon marché bëlleg (Adjectif)
production à bon marché Bëllegproduktioun
production bon marché Bëllegproduktioun (Nom féminin)
de bon coeur bereetwëlleg
Bonnal Bommel (Village luxembourgeois)
maach et gudd bon courage (Expression)
gâteau garni Bond
ah bon bong
verger Bongert (Nom masculin)
bénéfice Boni (Nom masculin)
bonus Boni (Nom masculin)
bonification Bonifikatioun
bonjour! Bonjour! (Expression)
bonjour Bonjour
bonsoir Bonsoir
enflé bonzeleg
grossi bonzeleg
culbuter bonzelen (Verbe)
faire le roulé-boulé bonzelen
Bonnevoie Bouneweg (Village luxembourgeois)
bonhomme en brioche Boxemännchen (Nom masculin)
trombonne Bürosklamer
carte d'abonnement (bus) Buskaart
émission de gaz carbonique Co2-Emissioun
bonhomme Dapp
abondamment déckevoll
être de bonne humeur Déng gudder D. sinn
bonne Déngschtmeedchen
de bonne odeur dofteg
chambouler duerchernee bonzelen (Verbe)
se mélanger complètement duercherneebonzelen
tenir bon duerhalen
avoir bonne mine eng gudd Minn hunn (Expression)
Insenborn et Bonnal Ënsber a Bommel
par bonheur erfreelecherweis
qui a une bonne supension fiederen
rebondir fiederen (Verbe)
bonne condition Fitness
abondance Floribus
faire du bon travail fluppen
bon de garantie Garantieschäin
relié gebonnen (Adjectif)
abondamment gehéireg ganz g.
de bonne/mauvaise humeur gelaunt gutt/schlecht
à bon droit gerechterweis
fumé(jambon) gereezt
être en bonne santé gesond sinn
juste bon giedlech
bonheur Gléck
aboutir à bonne fin glécken
bonjour! Gudde Moien! (Expression)
bonjour gudde Moien
bonsoir gudden Owend (Verbe)
bonsoir! Gudden Owend (Expression)
bonsoir! gudde Owend !
être de bonne humeur gudd gelaut sinn
bon vieux temps gutt al Zäit
avoir de bonnes conditions de vie gutt dru sinn
juger bon gutthalen
bon Guttheet
bon enfant guttmiddeg
bonhomie Guttmiddegkeet
bonne nuit gutt Nuecht
bonne nuit gutt Nuet
jambon Ham (Nom féminin)
tartine au jambon Hameschmier (Nom féminin)
jambonneau Hämmchen (Nom féminin)
bonnet Hauf
bondir héichfueren (Verbe)
jambonneau Héiss
bon dieu Herrgott
charbon de bois Holzkuel
bonder iwwerfëllen (Verbe)
bon iwwerfëllt
surabondance Iwwerflëssegkeet
abondance Iwwerfloss
bon an mal an joraus joran
bonbon Kamel (Nom féminin)
bonbon Kamell
bonbon Karmell
trombone Klamer
bonbon Kramell
charbon Kuel
mine de charbon Kuelegrouf
charbonner kuelen (Verbe)
vagabond Landsträicher
bonhomme Männi (Nom masculin)
bon sens Mënscheverstand, gesonde
avoir bonne mine Minn, eng gutt Minn hunn
bonne Mod
bonjour Moien
de bon matin mueres fréi
bonnet Mutz
carte d'abonnement Netzkaart
rebondir (ressort) offiederen
bondir opsprangen (Verbe)
ah bon? ou?
furibond queesch
sentir bon richen gutt
bond Saz (Nom masculin)
bonne journée schéinen Dag
bonne soirée! Schéinen Owend! (Expression)
bon voyage Schéi Rees! (Expression)
bonhomme de neige Schnéimann
bonhomme de neige Schnéimännchen
jambon) Schwaart
jambonneau Schwéngshéiss
bond Sprong
bond Spronk
verger Uebstbongert
en bonne et due forme uerdnungsgemäss
charbonner ukuelen (Verbe)
abondamment vëllechen
abondant vëlleg
attachement Verbonnenheet
solidarité Verbonnenheet
accorder de bon coeur vergënnen
charbonner verkuelen (Verbe)
se carboniser verkuelen (Verbe)
bonne chance vill Gléck (Expression)
bonne année Vill Gléck am neie Joer (Expression)
de bonne volonté wëlleg
bon sens Wëtz
société d'abondance Wuelstandsgesellschaft
carte d'abonnement Zäitkaart
bonification d'intérêt Zënsbonifikatioun
arriver au bon moment zerechtkommen
mettre au bon endroit zerechtleeën
rebondi zerécksprangen (Verbe)
bonbon Zockerboun (Nom féminin)