Traduction Réi

Voici les traductions français-luxembourgeois correspondant à votre recherche Réi. Vous pouvez cliquer sur un mot de la liste des traductions afin de le traduire à son tour.

Réi : correspondances exactes

Français Luxembourgeois
chevreuil Réi
cru réi
ligne Rei
naturel réi
non cuit réi
pas cuit réi
Rang Rei
rangée Réi
rangée Rei
repentance Rei

Réi : correspondances partielles

Français Luxembourgeois
flatterie Aarschkrécherei (Nom féminin)
lèche-bottes Aarschkréicher (Nom masculin)
accaparer accaparéieren (Verbe)
accélérer accéléréieren (Verbe)
accéléré accéléréiert (Adjectif)
adhérer adhéréieren (Verbe)
adhéré adhéréiert
administrer administréieren (Verbe)
administré administréiert (Adjectif)
congeler afréieren (Verbe)
congelé agefréiert
lettre recommandée ageschriwwene Bréif
faire des allitérations aliteréieren
allitéré aliteréiert
tout premier alleréischt (Verbe)
tôt le matin an aller Herrgottsfréi (Expression)
arranger an d'Rei man (Expression)
en ordre an der Rei (Expression)
être ok an der Rei sinn
bien an der Rei sinn
visser andréien (Verbe)
appareil Apparat (Nom masculin)
appareillage Apparatur (Nom féminin)
arbitrer arbitréieren (Verbe)
arborer arboréieren (Verbe)
étaler de la crème areiwen (Verbe)
frictionner areiwen (Verbe)
inscrire aschreiwen (Verbe)
recommander aschreiwen (Verbe)
assurer assuréieren (Verbe)
régler un appareil astellen (Verbe)
entretien d'embauche Astellungsgespréich
attitrer attitréieren (Verbe)
sortir du lot aus der Rei danzen (Expression)
fermer ausdréien (Verbe)
chasser ausdreiwen (Verbe)
communication internationale Auslandsgespréich (Nom masculin)
gommer ausreiwen (Verbe)
afficher ausschreiwen (Verbe)
mettre en adjudication ausschreiwen (Verbe)
appel d'offres Ausschreiwung
ouverture Ausschreiwung
publication Ausschreiwung
boulangerie Bäckerei (Nom féminin)
obtenir davantage bäikréien
garde champêtre Bannpréiter
bricolage Bastlerei
arnaque Bauerefänkerei
duper bedréien (Verbe)
escroquer bedréien (Verbe)
tromper bedréien (Verbe)
tricheur Bedréier
pratiquer un sport bedreiwen
tenir un commerce bedreiwen
libérer befreien (Verbe)
libération Befreiung
accueillir begréissen (Verbe)
saluer begréissen (Verbe)
réception Begréissung
salutation Begréissung (Nom féminin)
reine des abeilles Beiekinnigin
regretter bereien (Verbe)
regretter beréien (Verbe)
effleurer beréieren (Verbe)
toucher beréieren (Verbe)
point de contact Beréierungspunkt
décrire beschreiwen (Verbe)
description Beschreiwung (Nom masculin)
contester bestreiden (Verbe)
disputer bestreiden (Verbe)
patronner betreien (Verbe)
s'occuper de betreien
bouchée à la reine en pâte feuilletée Bliederdeegpaschtéit
blanchisserie Botzerei (Nom féminin)
nettoyage Botzerei (Nom féminin)
pressing Botzerei
Breitweiler Brädeler (Village luxembourgeois)
brasserie Brauerei
Breidfeld Bredelt (Village luxembourgeois)
Breidfeld Breedelt
petits pains Bréidercher
couver bréien (Verbe)
lettre Bréif
boîte aux lettres Bréifboîte
lettre piégée Bréifbomm
pigeon voyageur Bréifdauf
facteur Bréifdréier
factrice Bréifdréiesch
secret postal Bréifgeheimnis
en-tête Bréifkapp
boîte aux lettres Breifkëscht
boîte aux lettres Bréifkëscht
papier à lettres Bréifpabeier
enveloppe Bréifschäd
vote par correspondance Bréifwal
correspondance Bréifwiessel
ronce Bréim
Breinert Breinert (Village luxembourgeois)
petit pain Bréitchen
frein Brems
freiner bremsen (Verbe)
liquide de frein Bremsflëssegkeet
pédale de frein Bremspedall
disque de frein Bremsscheif
trace de freinage Bremsspur
distance de freinage Bremswee
distillerie Brennerei
grille-pain Broutréischter
grève du zèle Bummelstreik
calibrer calibréieren (Verbe)
cancéreux cancéréis
célébrer celebréieren (Verbe)
chiffrer chiffréieren (Verbe)
chronométrer chronometréieren (Verbe)
clôturer clôturéieren (Verbe)
confédérer confédéréieren (Verbe)
consacrer consacréieren (Verbe)
considérer considéréieren (Verbe)
conspirer conspiréieren (Verbe)
contrecarrer contrecarréieren (Verbe)
couvrir couvréieren (Verbe)
Crispent Créispent (Village luxembourgeois)
branches de sapin Dännestreiss
déclarer déclaréieren (Verbe)
dégénérer degeneréieren (Verbe)
acte de cruauté envers les animaux Déierquälerei
congeler déiffréieren (Verbe)
déclarer deklaréieren (Verbe)
décorer dekoréieren (Verbe)
décoré dekoréiert
délibérer délibéréieren (Verbe)
démarrer démarréieren (Verbe)
démontrer demonstréieren (Verbe)
dénaturer denaturéieren (Verbe)
dénigrer dénigréieren (Verbe)
désastreux désastréis
déséquilibrer déséquilibréieren (Verbe)
discourir discouréieren (Verbe)
préparer un doctorat doktoréieren
Dreiborn Dräibuer (Village luxembourgeois)
treize dräizéng (Adjectif)
imprimerie Dréckerei
saloperie Dreckserei
rêverie Dreemerei
tournage Dréiaarbechten
scénario Dréibuch
scénariste Dréibuchauteur
tourner dréien (Verbe)
porteur Dréier
tourneur Dréier
gris dréif
terne dréif
trouble dréif
gaz propulseur Dreifgas
serre Dreifhaus
effet de serre Dreifhauseffekt
battue Dreifjuegd
carburant Dreifstoff
rouler dréinen (Verbe)
tourner dréinen (Verbe)
friche Dréisch
champignon Dréischel
grive Dréischel
orgue de barbarie Dréiuergel
chasser dreiwen (Verbe)
flotter dreiwen (Verbe)
pousser dreiwen (Verbe)
traquer dreiwen (Verbe)
traqueur Dreiwer
écrire endessous drënnerschreiwen (Verbe)
signer sous drënnerschreiwen (Verbe)
soussigner drënnerschreiwen (Verbe)
arriver à mettre sur dropkréien
écrire dessus dropschreiwen
répandre dessus dropstréien
perdre l'esprit duerchdréinen
prendre les voiles (fuire) duerchdréinen
rattraper qqn een erëmkréien
Untereisenbach Eesbech
Untereisenbach Eesbéch (Village luxembourgeois)
rouillure Eisefrësserei
étreinte Ëmaarmung
étreinte Ëmäerblecht
faire demi-tour ëmdréien
retourner ëmdréinen
accessoires Ëmgeréits
fournitures Ëmgeréits
garnitures Ëmgeréits
restructurer ëmstrukturéieren
encadrer encadréieren (Verbe)
intimider ënnerkréien
signer ënnerschreiwen
enregistrer enregistréieren (Verbe)
faire entrer erakréien (Verbe)
gagner erakréien (Verbe)
entraîner dans eramanövréieren (Verbe)
manoeuvrer eramanövréieren (Verbe)
visser erandréien (Verbe)
chasser dedans erandreiwen (Verbe)
écrire dans eraschreiwen (Verbe)
deviner erauskréien (Verbe)
parvenir à savoir erauskréien (Verbe)
enlever par une opération erausoperéieren (Verbe)
faire passer erduerchkréien (Verbe)
seulement eréischt
seulement (temps) eréischt
retourner erëmdréien (Verbe)
obtenir en retour erëmkréien (Verbe)
rattraper erëmkréien (Verbe)
rattraper qqn erëmkréien (Verbe)
recevoir en retour erëmkréien (Verbe)
rejoindre qqn erëmkréien (Verbe)
reprendre erëmkréien (Verbe)
geler erfréieren (Verbe)
se geler erfréieren (Verbe)
se requinquer erkréien (Verbe)
baisser (store) erofdréinen
flotter (sur l'eau) erofdreiwen
arriver à (faire) descendre erofkréien
lettre de menaces Erpresserbréif
évaporer evaporéieren (Verbe)
exagérer exagéréieren (Verbe)
expiréieren expiréieren
lettre exprès Expressbréif
ulcérer exulzeréieren (Verbe)
facturer fakturéieren (Verbe)
empreinte digitale Fangerofdrock
fédérer federéieren (Verbe)
communication longue distance Ferngespréich
pêche Fëscherei
prendre/fixer dans la glace festfréieren
fixer par écrit festschreiwen
élevage de cochons Fierkelsziichterei
teinturerie Fierwerei
figurer figuréieren (Verbe)
filtrer filtréieren (Verbe)
avant tout fir d'alleréischt
aviation Fligerei
fleurir floréieren (Verbe)
appareil de photo Fotoapparat
appareil photographique Fotoapparat
fracturer fracturéieren (Verbe)
obtenir la liberté/du congé fräikréien
tôt fréi
vendredi Freideg
vendredi Freiden
le vendredi freides
le vendredi à midi freidesmëttes
le vendredi après-midi freidesnomëttes
être fiancé freien
faire la cour freien
fréquenter (un garçon/une fille) freien
autrefois fréier
avant fréier
fiancé Freier
jadis fréier
fréquentation (d'une fille) Freierei
geler fréieren (Verbe)
copine Freiesch
fiancée Freiesch
accouchement prématuré Fréigebuert
printemps Fréijoer
collection du printemps Fréijoerskollektioun
printemps Fréijor
le matin tôt fréimueres
tôt le matin fréimueres
Frisange Fréiséng (Village luxembourgeois)
Frisange Fréiseng
congélateur Fréiser
goinfre Fréisser
gros mangeur Fréisser
au plus tôt fréistens
frustrer frustréieren (Verbe)
bugne Fuesentsbréitchen (Nom neutre)
pet de nonne Fuesentsbréitchen (Nom neutre)
brasserie Funkebrauerei
jardinerie Gäertnerei (Nom féminin)
garer garéieren (Verbe)
adresse de bateleur Gauklerei
escroquerie Gaunerei
freezer Gefréierfach
fonderie Géisserei
être licencié gekënnegt kréien (Expression)
avoir l'occasion Geleeënheet kréien
pépinière municipale Gemengegäertnerei
grève générale Generalstreik
générer generéieren (Verbe)
généreux generéis
porte-bagages Gepäckdréier
porteur Gepäckdréier
administrer réieren (Verbe)
rer réieren (Verbe)
rer réieren
ému geréiert
impressionné geréiert
rem geréiert
touché geréiert
excité gereizt
être excité gereizt sinn
nerveux gereizt sinn
greffier Geriichtsschreiwer
conversation Gespréich
rumeur Gespréich
bavard gespréicheg
loquace gespréicheg
interlocuteur Gespréichspartner
sujet de conversation Gespréichsthema
réales Getreide
nivellement Gläichmaacherei
verrerie Glasbléiserei
Greisch Gräisch (Village luxembourgeois)
saluer gréissen (Verbe)
différence de taille Gréissenënnerscheed
mégalomanie Gréissewahn, Gréissewan
grandeur Gréisst
taille Gréisst
en majorité gréisstendeels
pour la plus grande partie gréisstendeels
Grevenknapp Gréiweknapp (Village luxembourgeois)
Greiveldange Greiweldeng
Greiveldange Greiweldéng (Village luxembourgeois)
Grevels Gréiwels (Village luxembourgeois)
Grevenmacher Gréiwemaacher (Village luxembourgeois)
majuscules Groussschreiwung
frein à main Handbrems
aviculture Héngerziichterei
élevage de poules Héngerziichterei
premres aurores Herrgottsfréi
sorcellerie Hexerei
sortilège Hexerei
grève de la faim Hongerstreik
dispute d'héritage Ierfschaftsstreiderei
ignorer ignoréieren (Verbe)
ignorer qn ignoréieren
illustrer illustréieren (Verbe)
illustré illustréiert
magazine illustré Illustréiert
immigrer immigréieren (Verbe)
inaugurer inauguréieren (Verbe)
infiltrer infiltréieren (Verbe)
insérer inseréieren (Verbe)
inspirer inspiréieren (Verbe)
instaurer instauréieren (Verbe)
intégrer integréieren (Verbe)
mécanisme iwwerdréinen
pousser un moteur dans les tours iwwerdréinen
surexciter iwwerdréinen (Verbe)
survolter iwwerdréinen (Verbe)
exagérer iwwerdreiwen (Verbe)
exagération Iwwerdreiwung
contrôler iwwerpréiwen (Verbe)
examiner iwwerpréiwen (Verbe)
inspecter iwwerpréiwen (Verbe)
écrire par dessus iwwerschreiwen
intituler iwwerschreiwen (Verbe)
titrer iwwerschreiwen (Verbe)
enfantillage Kannerei
enfantillages Kannereien
faire crever kapott kréien (Verbe)
oreiller Kappkëssen
tête d'oreiller Kappzich
taie d'oreiller Kappzich
à carreaux karéiert
carreaux (à) karéiert
écossais (tissu) karéiert
vendredi saint Karfreideg
castrer kastréieren (Verbe)
châtrer kastréieren (Verbe)
tonnellerie Kéiferei
caves viticoles (coopératives) Kellerei
oreiller Këssen
résie Ketzerei
reine Kinigin
reine Kinnigin
bagarre Kläpperei
pressing Kleederbotzerei
teinturerie Kleederbotzerei
détruire klengkréien
réduire au silence klengkréien
écrire en minuscules klengschreiwen
collaborer kollaboréieren (Verbe)
conflit de compétence Kompetenzstreidegkeet
écuyer Konschtreider (Nom masculin)
écuyère Konschtreiderin (Nom masculin)
contrecarrer konterkaréieren (Verbe)
concentrer konzentréieren (Verbe)
concentrer konzentréiren (Verbe)
coopérer kooperéieren (Verbe)
cruches Kréi
pichets Kréi
pie Kréi
burette Kréichen
petite cruche Kréichen
pichet Kréichen
obtenir kréien (Verbe)
recevoir kréien (Verbe)
réussir à avoir kréien (Verbe)
cor au pied Kréiena
corne au pied Kréiena
épicier Kréimer
marchand (péj.) Kréimer
Crendal Kréindel (Village luxembourgeois)
chanter(coq) kréinen
Kroentgeshof Kréintgeshaff (Village luxembourgeois)
groseille Kréischel
groseille rouge Kréischel rout
cassis Kréischel schwaarz
groseillier Kréischelsheck
guérir kuréieren (Verbe)
couver (maladie) laboréieren
ruminer (une idée) laboréieren
lobe de l'oreille Läppchen
dévisser lassdréinen (Verbe)
délicatesse (nourriture) Leckerei
friandise Leckerei
léchage Leckerei
cavalcades Leeferei
courses Leeferei
légiférer légiféréieren (Verbe)
tour à gauche Lénksdréiung
luxueux luxuréis
travail bâclé Maacherei
marguerite Maargréitchen
pâquerette Maargréitchen
maquereau Makréil
manoeuvrer manövréieren (Verbe)
manoeuvrer manövréiren (Verbe)
commune rei (Nom féminin)
mairie rei
marguerite Margréit (Nom féminin)
marguerite Margréitchen (Nom féminin)
appareil Maschinn (Nom féminin)
massacrer massakréieren (Verbe)
massacrer massakréiren (Verbe)
comprendre matkréien
écrire avec matschreiwen
muguet Meeréischen
défiguration(humaine) Mënscheschënnerei
déshumanisation Mënscheschënnerei
bagarre au couteau Messerpickerei
boucherie Metzlerei (Nom féminin)
boucherie-charcuterie Metzlerei
mutinerie Meuterei (Nom féminin)
animer (débats) moderéieren
modérer moderéieren (Verbe)
modéré moderéiert
peinture Molerei
laiterie Molkerei
serein monter
de bon matin mueres fréi
oreillons Mumps
pareil nämmelech
rédiger nidderschreiwen (Verbe)
rein Nier
tardif nodréiglech
contrôler nopréiwen (Verbe)
écrire d'après un modèle noschreiwen
tirer le frein de secours noutbremsen
opérer d'urgence noutoperéieren
numéroter numeréieren (Verbe)
numéroter nummeréieren (Verbe)
numéroté nummeréiert
oeuvrer oeuvréieren (Verbe)
freiner ofbremsen (Verbe)
baisser ofdréien (Verbe)
réduire ofdréien
baisser (gaz) ofdréinen
avorter ofdreiwen (Verbe)
avortement Ofdreiwung
offrir offréieren (Verbe)
essuyer ofreiwen (Verbe)
frotter ofreiwen (Verbe)
nettoyer ofreiwen (Verbe)
copier ofschreiwen (Verbe)
contester ofstreiden (Verbe)
démentir ofstreiden (Verbe)
disputer à ofstreiden (Verbe)
nier ofstreiden (Verbe)
renier ofstreiden (Verbe)
confusion Ongereimtheet
incohérence Ongereimtheet
qui manque de concentration onkonzentréiert
qui n'a pas d'oreille onmusikalesch
infidèle ontrei
infidèle Ontreien
ouvrir en tournant opdréien (Verbe)
remonter (montre) opdréien
ouvrir (robinet) opdréinen
dénicher opdreiwen (Verbe)
lever(gibier) opdreiwen
faire du cheval op engem Paerd reiden
opérer operéieren (Verbe)
réussir à ouvrir opkréien (Verbe)
noter opschreiwen (Verbe)
orchestrer orchestréieren (Verbe)
fidèle à l'original originalgetrei
oreille Ouer
perce-oreille Ouereschlëffer
lobe de l'oreille Ouerläppchen
boucle d'oreille Ouerrank
boucle d'oreilles Ouerréng
boucles d'oreille Ouerréng
perce-oreille Ouerschlëffer
faire le lèche-bottes Paltongszéierei
qui sème la panique Panikmaacherei
obéir paréieren (Verbe)
conflit interne au parti Parteistreiderei
bouchée à la reine Paschtéit
activité de (mal) coller Pecherei
signalement Persounebeschreiwung
appareil photo Photosapparat
oreiller Pillem
lamentation Ploerei
tracasserie Ploerei
pondérer ponderéieren (Verbe)
Breidweiler Präiteler
préparer präparéieren (Verbe)
préinsertion Préinsertioun
allemand Preiss
prussien Preiss
garde-champêtre Préiter
contrôler préiwen (Verbe)
examiner préiwen (Verbe)
rifier préiwen (Verbe)
préparer preparéieren (Verbe)
conversation privée Privatgespréich
procurer prokuréieren (Verbe)
torture Quälerei
Reichlange Räichel (Village luxembourgeois)
réussir à faire entrer rakréien (Verbe)
entraîner dans ramanövréieren
manoeuvrer ramanövréieren (Verbe)
visser randréien (Verbe)
chasser dedans randreiwen (Verbe)
pousser dedans randreiwen (Verbe)
écrire dans raschreiwen
rassurer rassuréieren (Verbe)
deviner rauskréien (Verbe)
parvenir à savoir rauskréien (Verbe)
volonté d'avoir le dernier mot Rechthaberei
récupérer récupéréieren (Verbe)
rééquilibrer rééquilibréieren (Verbe)
référer referéieren (Verbe)
régénérer regeneréieren (Verbe)
enregistrer registréieren (Verbe)
remarquer registréieren (Verbe)
enregistrement Registréierung
sans problèmes reibungslos
Roedt Reid (Village luxembourgeois)
Roedt Réid (Village luxembourgeois)
radis Réidchen
Redange Réiden-Atert (Village luxembourgeois)
Redange-sur-Attert Réiden-Atert
aller à cheval reiden
chevaucher reiden (Verbe)
faire de l'équitation reiden
faire du cheval reiden
monter à reiden
monter à cheval reiden
Redingshof Réidéngshaff (Village luxembourgeois)
Rodange Réiden op der Kor (Village luxembourgeois)
cavalier Reider
chevalier Reider
écuyer Reider
radis Réidercher
ordre Reiefolleg
émouvoir réieren (Verbe)
mélanger réieren (Verbe)
remuer réieren (Verbe)
remuer un liquide réieren
touiller réieren (Verbe)
vomir reieren (Verbe)
par rangées reieweis
régulier réigelméisseg (Verbe)
Reuland Reiland (Village luxembourgeois)
Reuland-Moulin Reilantermillen (Village luxembourgeois)
Reuler Reiler (Village luxembourgeois)
rime Reim
matériau brut Réimaterial
Remich Réimech (Village luxembourgeois)
aller bien reimen
rimer reimen (Verbe)
romain Réimer
romain Réimer
voie romaine Réimerstrooss
réincarner reinkarnéieren (Verbe)
réintégration Reintegratioun
réintégrer reintegréieren (Verbe)
réinvestir reinvestéieren (Verbe)
réinvestissement Reinvestitioun
petite rose Réischen
griller réischteren (Verbe)
Reisdorf Reisduerf (Village luxembourgeois)
brindilles Reiser
Roeser Réiser (Village luxembourgeois)
Reisermühle Reisermillen (Village luxembourgeois)
bouchée à la reine au riesling Réislengspaschtéit
matière première Réistoff
statue équestre Reiterstatu
écuyer Reitmeeschter
cheval de selle Reitpäerd
monture Reitpäerd
équitation Reitsport
frotter reiwen (Verbe)
friction Reiwerei
petite querelle Reiwerei
retourner rëmdréien (Verbe)
rattraper rëmkréien (Verbe)
reprendre rëmkréien
Reimberg Rëmmereg (Village luxembourgeois)
remettre (un paysage) en état renaturéieren
réparer reparéieren (Verbe)
repérer reperéieren (Verbe)
réinsérer resozialiséieren (Verbe)
restaurer restauréieren (Verbe)
restructurer restrukturéieren (Verbe)
bouchée à la reine au riesling Rieslingspaschtéit
baisser (store) rofdréinen
flotter (sur l'eau) rofdreiwen
arriver à (faire) descendre rofkréien
tourner autour/en rond ronderëmdréien
tourner autour/en rond ronderëmdréinen
pousser/chasser tout autour ronderëmdreiwen
s'éreinter ronderëmploen (Verbe)
colère Roserei
fureur Roserei
rage Roserei
roseraie Rousenziichterei
cochonnerie Sauerei (Nom féminin)
saloperie Sauerei (Nom féminin)
connerie Schäisserei
caves de champagne Schampeskellerei
embêtement Scheererei
navigation Schëfferei
meilleures salutations schéi Gréiss
calligraphier schéischreiwen (Verbe)
fusillade Schéisserei
corvée Schënnerei
désordre Schlamperei
je-m'en-foutisme Schlamperei
serrurerie Schlässerei
serrurerie Schlësselschläiferei
câlins Schmuserei
compliments Schmuserei
friandise Schneekerei
pointure Schonggréisst
pointure de chaussures Schonggréisst
menuiserie Schräinerei
de travers schréi
oblique schréi
Schroedeschhof Schréideschhaff (Village luxembourgeois)
table de bureau Schreifdësch
faute d'orthographe Schreiffeeler
machine à écrire Schreifmaschinn
orthographe Schreifweis
égratignure Schréip
égratignure Schréips
éraflure Schréips
égratigner schréipsen (Verbe)
rayer schréipsen (Verbe)
écrire schreiwen
gribouillage Schreiwerei
rêvasserie Schwäermerei
cochonnerie Schwéngerei
saleté Schwéngerei
saloperie Schwéngerei
élevage de cochons Schwéngsziichterei
porcherie Schwéngsziichterei
se retourner sech ëmdréien (Verbe)
conseils de sécurité Sécherheetsréit
bouger sech réieren (Verbe)
se disputer sech streiden (Verbe)
se quereller sech zerstreiden (Verbe)
scierie Seeërei (Nom féminin)
sereinement séileroueg
graineterie Séimerei
soliloque Selbstgespréich
furetage Sicherei
sinistré sinistréiert
bien ouvrir les oreilles spëtzen, d'Ouere spëtzen
jeu d'enfant Spillerei
rigolade Spillerei
pratiquer un sport Sport dreiwen
arête de poisson Sprei
étourneau Spréif
jeune fille très chétive (fig.) Spréif
empreinte Spur
débat Sträitgespréich
discussion Sträitgespréich
dispute musclé Sträitgespréich (Nom neutre)
paille Stréi (Nom neutre)
botte de paille Stréiballen (Nom masculin)
compliments Streicheleenheet (Nom féminin)
toit de chaume Stréidaach
troi de chaume Stréidaach (Nom masculin)
se disputer streiden (Verbe)
belliqueux streidereg (Adjectif)
dispute Streiderei (Nom féminin)
semer stréien (Verbe)
feu de paille Stréifeier (Nom neutre)
brin de paille Stréihallem (Nom masculin)
paille à boire Stréihallem (Nom masculin)
chapeau de paille Stréihutt (Nom masculin)
grève Streik (Nom masculin)
grève Streikaktioun (Nom féminin)
manifestation de grèbe Streikaktioun (Nom féminin)
manifestation de grève Streikaktioun
faire grève streiken (Verbe)
appeler à la grève Streik opruffen
piquet de grève Streikposten (Nom masculin)
droit de grève Streikrecht (Nom neutre)
préavis de grève Streikukënnegung (Nom féminin)
grève sauvage Streik wëlle
caresser stréilen (Verbe)
matelas de paille Stréimatratz (Nom neutre)
paillasson Stréimatt (Nom féminin)
courant Stréimung (Nom féminin)
dispute Streitegkeet (Nom féminin)
querelle Streitegkeet (Nom féminin)
structurer strukturéieren (Verbe)
laxatif stulldreiwend
purgatif stulldreiwend
appel d'offres Subventiounsstreiderei
suggérer suggéréieren (Verbe)
tapissage Tapisserei
appareil téléphonique Telefonsapparat
conversation téléphonique Telefonsgespréich
essai Testerei
mise à l'epreuve Testerei
tolérer toleréieren (Verbe)
bêtise Toperei
torturer torturéieren (Verbe)
transférer transferéieren (Verbe)
dévouement Trei
fidèle tréi
fidèle trei
fidélité trei (Adjectif)
fidélité Trei
loyauté Trei
au coeur fidèle treihäerzeg
fidélité Treiheet (Nom féminin)
larme Tréin (Nom féminin)
gaz lacrymogène Tréinegas (Nom masculin)
avoir la larme à l'oeil tréinen
larmes Tréinen (Nom pluriel)
larmoyer tréinen (Verbe)
consoler tréischten (Verbe)
Tréier Trèves
tympan de l'oreille Trommelfell
communication urbaine Uertsgespréich
Obereisenbach Uewereesbech (Village luxembourgeois)
réussir à allumer/démarrer ukréien (Verbe)
mettre en route undréinen (Verbe)
faire tourner un véhicule undreiwen (Verbe)
toucher uréieren (Verbe)
délabrer verdelabréieren (Verbe)
tordre verdréien
frais de distribution Verdreifskäschten
déformer verdréinen (Verbe)
fausser verdréinen (Verbe)
tourner/rouler (yeux) verdréinen
chasser verdreiwen (Verbe)
expulser verdreiwen (Verbe)
admirer veréieren (Verbe)
adorer veréieren (Verbe)
honorer veréieren (Verbe)
vénérer veréieren (Verbe)
admirateur Veréierer
adorateur Veréierer
se mettre d'accord vereinbaren
simplifier vereinfachen (Verbe)
contrecarrer vereitelen (Verbe)
déjouer vereitelen (Verbe)
échouer vereitelen (Verbe)
immortaliser veréiwegen (Verbe)
perpétuer veréiwegen (Verbe)
accroître vergréisseren
agrandir vergréisseren (Verbe)
agrandissement Vergréisserung
loupe Vergréisserungsglas
traître Verréider
traîtresse Verréidesch
mélanger en remuant verréieren (Verbe)
mélanger en touillant verréieren (Verbe)
étaler en frottant verreiwen (Verbe)
rayer verschréipen (Verbe)
ordonner (médecin) verschreiwen (Verbe)
prescrire verschreiwen (Verbe)
prescrire un ordonnance verschreiwen (Verbe)
promettre par testament verschreiwen (Verbe)
se tromper (en écrivant) verschreiwen (Verbe)
enfreindre verstoussen
diffuser une odeur verstréimen (Verbe)
exhaler verstréimen (Verbe)
consoler vertréischten (Verbe)
lanterner vertréischten (Verbe)
patienter vertréischten (Verbe)
vibrer vibréieren (Verbe)
vigoureux vigoréis
vigoureux vigouréis
faire une démonstration virdemonstréieren
décréter virschreiwen (Verbe)
prescrire virschreiwen (Verbe)
prévoir virschreiwen (Verbe)
entretien d'embauche Virstellungsgespréich
pousser vers l'avant virundreiwen (Verbe)
freinage brusque Vollbremsung
vrombrir à en avoir plein les oreilles vollsoueren
peinture murale Wandmolerei
grève d'avertissement Warnstreik
blanchisserie Wäscherei
laverie Wäscherei
continuer à tourner weiderdréinen (Verbe)
continuer à flotter weiderdreiwen (Verbe)
grève sauvage wëlle Streik (Expression)
littéral wuertgetrei
calembour Wuertspillerei
loisir Zäitverdreif
passse-temps Zäitverdreif
magie Zauberei
sorcellerie Zauberei
tour de magie Zauberei
grivèlerie Zechprellerei
disponible ze kréien (Adjectif)
célébrer zelebréieren (Verbe)
fêter zelebréieren (Verbe)
censurer zensuréieren (Verbe)
centrer zentréieren (Verbe)
retarder (horloge) zeréckdréien
retarder (montre) zeréckdréinen
rattraper zeréckkréien (Verbe)
reprendre zeréckkréien
répondre à une lettre zeréckschreiwen
pulvériser zerreiwen (Verbe)
se disputer zerstreiden (Verbe)
réunir zesummekréien (Verbe)
tourner ensemble zesummendréien
tourner ensemble zesummendréinen
pousser ensemble zesummendreiwen
rassembler zesummendreiwen (Verbe)
rimer ensemble zesummereimen
couler ensemble zesummestréimen
élevage Ziichterei
briquetterie Zillebäckerei
tuilerie Zillebäckerei
fermer en tournant zoudréien (Verbe)
fermer un robinet zoudréien (Verbe)
fermer un robinet zoudréinen (Verbe)
se recouvrir avec de la glace zoufréieren (Verbe)
réussir à fermer zoukréien (Verbe)
reculer une horloge zréckdréien (Verbe)
reculer une horloage zréckdréinen (Verbe)
rattraper zréckkréien (Verbe)
reprendre zréckkréien (Verbe)
répondre à une lettre zréckschreiwen (Verbe)
appeler à la grève zum Streik opruffen (Expression)