Traduction Enn

Voici les traductions français-luxembourgeois correspondant à votre recherche Enn. Vous pouvez cliquer sur un mot de la liste des traductions afin de le traduire à son tour.

Enn : correspondances exactes

Français Luxembourgeois
bout Enn
bulbe Ënn (Nom féminin)
fin Enn
oignon Ënn (Nom féminin)

Enn : correspondances partielles

Français Luxembourgeois
incruster par brûlure abrennen (Verbe)
cacahuète Afennoss
quotidiennement all Dag (Expression)
vie quotidienne Alldag
partout allenenn
antenne Antenn
antenne Antenne (Nom féminin)
pharmacienne Apdiktesch (Nom féminin)
heurter qqch en voiture arennen (Verbe)
percuter arennen (Verbe)
mettre en code ausblennen (Verbe)
brûler ausbrennen (Verbe)
cautériser ausbrennen (Verbe)
se séparer ausenaner rennen (Verbe)
se reconnaître auskennen
par coeur auswenneg (Adjectif)
apprendre par coeur auswenneg léiren (Verbe)
objecter awennen (Verbe)
se prendre d'amitié pour befrënnen
fonder begrënnen (Verbe)
justifier begrënnen (Verbe)
motiver begrënnen (Verbe)
fondé begrënnt
motivé begrënnt
ennterré begruewen (Adverbe)
agile behenn (Adjectif)
gêner behënneren (Verbe)
handisport Behënnertesport
sport pour handicapés Behënnertesport
guêpier Beiennascht
nid d'abeilles Beiennascht
avouer bekennen (Verbe)
confesser (foi) bekennen
aveu Bekenntnis
ennuyer belästegen (Verbe)
nommer benennen (Verbe)
dénomination Benennung
désignation Benennung (Nom féminin)
nomination Benennung (Nom féminin)
penser à besënnen
réfléchir à besënnen
initiative citoyenne Biergerinitiativ
à bientôt bis geschwënn
phare code Blenn
aveugler blennen (Verbe)
éblouir blennen (Verbe)
élément combustible Brennelement
brûler brennen (Verbe)
consumer (se) brennen
distiller brennen (Verbe)
brûleur (chauffage) Brenner
distillateur Brenner
distillerie Brennerei
ortie Brennessel
capacité de distiller Brennkapassitéit
action chrétienne Chrëschtactioun (Nom féminin)
action chrétienne Chrëschtaktioun (Nom féminin)
citoyenneté Citoyennetéit
benne Container
quotidienne Dagesakommes
quotidiennement deeglech
ancienneté Déngschtalter
maigre dënn
mince dënn
maigrir dënn ginn, ofhuelen (Verbe)
maigrir dënn ginn (Verbe)
s'amincir dënn ginn (Verbe)
ennuyeux désagréabel (Adjectif)
ping-pong Dëschtennis
Doennange Dienjen (Village luxembourgeois)
là-bas do ënnen
là bas do ënnen
parmi dorënner
ennemi juré Doudfeind
péché mortel Doudsënn
entrer en collision avec drarennen (Verbe)
heurter drarennen (Verbe)
dessous drënner
en-dessous drënner
parmi drënner
sous drënner
intervenir brutalement drënnerfueren (Verbe)
passer par-dessous drënnerfueren (Verbe)
soutenir drënnergräifen (Verbe)
ramper par dessous drënner krauchen (Verbe)
écrire endessous drënnerschreiwen (Verbe)
signer sous drënnerschreiwen (Verbe)
soussigner drënnerschreiwen (Verbe)
brûler duerchbrennen (Verbe)
prendre la fuite duerchbrennen
moyenne Duerchschnëtt
moyenne horaire Duerchschnëttsgeschwëndegkeet
vitesse moyenne Duerchschnëttsgeschwëndegkeet
courir purement et simplement duerrennen
S.D.F. (sans domicile fixe) een ouni Ënnerdaach
simple Eenzel, Tennis
gronder qqn ee vernennen (Expression)
commission de la Communauté européenne EG-Commissioun
fin de semaine Enn der Woch
Week-end Enn der Woch
en bas ënnen
au rez-de-chaussée ënnenan
en bas ënnenan
descendre ënnenan goen
en bas ënnenof
descendre ënnenof goen
soupe à l'oignon Ënnenzopp
dessous ënner
parmis ënner
sous ënner
sous-exposé ënnerbeliicht
sous-emploi Ënnerbeschäftegung
sous-payé ënnerbezuelt
faire entrer ënnerbréngen
loger ënnerbréngen
interrompre ënnerbriechen
abri Ënnerdaach (Nom masculin)
s'abriter ënner Daach goen
sous terre (mines) ënnerdag
disparaître ënnerdauchen
dévoué ënnerdéngeg
humble ënnerdéngeg
soumis ënnerdéngeg
étouffer ënnerdrécken
opprimer ënnerdrécken
pousser sous l'eau ënnerdrécken
réprimer ënnerdrécken
sous-développé ënnerentwéckelt
sous alimenté ënnererniert
coucher (soleil) Ënnergank
déclin Ënnergank
naufrage Ënnergank
broussailles Ënnergehëlz (Nom neutre)
sous-bois Ënnergehëlz
poids insuffisant Ënnergewiicht
couler ënnergoen
se coucher (soleil) ënnergoen
sombrer ënnergoen
organisation secrète Ënnergrondorganisatioun
organisation souterraine Ënnergrondorganisatioun
entretenir ënnerhalen
entretien Ënnerhalt
jeux électroniques Ënnerhaltungselektronik
négociateur Ënnerhändler
entreprendre ënnerhuelen
souterrain ënnerierdesch
en hypothermie ënnerkillt
glacial ënnerkillt
intimider ënnerkréien
support Ënnerlag
abdomen Ënnerläif (Nom masculin)
bas-ventre Ënnerläif
inférieur ënnerleeën
infériorité Ënnerleeënheet
avoir le dessous ënnerleien
étayer ënnermaueren
sous-officier Ënneroffizéier
sous-organisation Ënnerorganisatioun
sousproduction Ënnerproduktioun
sous-représentation Ënnerrepresentatioun
instruire ënnerriichte (Verbe)
instruire ënnerriichten
sous-estimer ënnerschätzen
différence Ënnerscheed (Nom féminin)
distinguer ënnerscheeden
différents ënnerscheedlech
divers ënnerscheedlech
variables ënnerscheedlech
Unterschlinder Ennerschlënner (Village luxembourgeois)
Unterschlinder Ënnerschlënner
signature Ënnerschrëft (Nom féminin)
pétition Ënnerschrëftenaktioun
pétition Ënnerschrëftesammlung
signer ënnerschreiwen
plongée sous-marine Ënnerséidauchen
ausculter ënnersichen
enquêter ënnersichen
étudier ënnersichen
examiner ënnersichen
enquête Ënnersichung
juge d'instruction Ënnersichungsriichter
étayer ënnerstëtzen
soutenir ënnerstëtzen
aide Ënnerstëtzung (Nom féminin)
soutien Ënnerstëtzung
souligner ënnersträichen
détention provisoire Ënnersuchungshaft
garde-à-vue Ënnersuchungshaft
sous ënnert
entre nous ennert eis (Expression)
sous-titre Ënnertitel
allusion cachée Ënnertoun
creuser un tunnel sous qqch ënnertunnelen
sous-vêtements Ënnerwäsch
en route ënnerwee
se soumettre ënnerwerfen
servile ënnerwierfeg
soumis ënnerwierfeg
signer ënnerzeechnen
inférieur ënnescht
rez-de-chaussée ënneschte Stack
à jeûn enniichter
à jeune enniichter
tout de suite ennzock
emménager eraplënneren (Verbe)
sortir en courant erausrennen (Verbe)
reconnaître erëmkennen (Verbe)
rappeler erënneren (Verbe)
se souvenir de erënneren (Verbe)
souvenir Erënnerung
reconnaître erkennen
connaissance Erkenntnis
signe de reconnaissance Erkennungszeechen
ennuyeux ermiddend
nommer ernennen (Verbe)
nomination Ernennung
promotion Ernennung
brûler erofbrennen (Verbe)
se consumer erofbrennen (Verbe)
descendre en courant erofrennen
esthéticienne Esthéticienne
commission de l'Union Européenne EU-Commissioun
commission de l'Union Européenne EU-Kommissioun
université européenne Euro-Universitéit
Union européenne Europäesch Unioun
ennuyer exteren (Verbe)
nom de famille Familljennumm
solennel feierlech
ennemi Feind (Nom masculin)
Fennberg Fenn (op der) (Village luxembourgeois)
cinq fënnef
soixante-cinq fënnefasiechzeg
le cinquième Fënneften (Nom masculin)
Fennange Fënnéng (Village luxembourgeois)
Fennange Fenneng
solennité Festlechkeet
défense anti-aérienne Flack
déménager fortplënneren (Verbe)
s'enfuir fortrennen (Verbe)
être licencié gekënnegt kréien (Expression)
antenne collective Gemeinschaftsantenn
gaine Genn
grenier à foin Genn
accorder gënnen (Verbe)
coaguler gerënnen (Verbe)
couler à petit filet gerënnen
maladie vénérienne Geschlechtskrankheet
bientôt geschwënn
bénéfice Gewënn
gain Gewënn
participation aux bénéfices Gewënnbedeelegung
vainqueur Gewënner
Credo Glawensbekenntnes
profession de foi Glawensbekenntnis
briller glënnen (Verbe)
luire glënnen (Verbe)
briller glënneren (Verbe)
étinceler glënneren (Verbe)
luire glënneren (Verbe)
différence de taille Gréissenënnerscheed
fonder grënnen (Verbe)
fondateur Grënner
fondation Grënnung
connaissances de base Grondkenntnisser
demi-quintal hallwen Zenner
à la file indienne hannereneen
à la file indienne hannerteneen
perfide hannerwenneg
rentrer chez soi (au pas de course) heemrennen
derrière Hënner
fesses Hënner
postérieur Hënner
séant Hënner
déranger hënneren (Verbe)
gêner hënneren (Verbe)
de derrière hënnëscht
de derrière hënnescht
postérieur hënnëscht
porte de derrière hënnescht Dier
sureau Hielenner
courir hierrennen (Verbe)
déménager hiplënneren (Verbe)
s'y installer hiplënneren (Verbe)
péché originel Ierfsënn
informaticienne Informatikerin
bousculer iwwerrennen (Verbe)
écraser(en véhicule) iwwerrennen
écraser en voiture iwwerrennen
renverser qqn iwwerrennen
se lancer à l'assaut de iwwerrennen
bénéfice annuel Joresgewënn
calendrier Kalenner (Nom masculin)
menton Kënn (Nom masculin)
mâchoire de porc fumée Kënnbak
familier du lieu kënneg
démissionner kënnegen (Verbe)
donner son congé kënnegen
licencier kënnegen (Verbe)
résilier kënnegen (Verbe)
une connaissance Kënnegen ee
congédier qqn kënnegen engem
démission Kënnegung
licenciement Kënnegung
faire connaissance kenne léier
faire connaissance kenne léieren
être capable kénnen
être capable de kënnen
connaître kennen
pouvoir kénnen (Verbe)
pouvoir kënnen (Verbe)
savoir kënnen (Verbe)
connaisseur Kenner (Nom masculin)
coup d'oeil connaisseur Kennerbléck
petit enfant Kënni
habileté Kennschaaft
notion Kennschaaft
avoir connaissance Kennschaft (Nom féminin)
caractéristique Kennzeechen
marque distinctive Kennzeechen
numéro d'identification Kennziffer
persienne Klapplued (Nom féminin)
collège (école moyenne) Kolléisch
numéro client Konnennummer (Nom féminin)
passant en vitesse (au pas de course) laanschtrennen
drap du dessous Läinduch ënnescht
ennui Langweil
ennuyeux langweileg
ennuyer langweilen (Verbe)
courir lassrennen (Verbe)
Lenningen Lennéng (Village luxembourgeois)
Lenningen Lenneng
atténuer lënneren (Verbe)
soulager lënneren (Verbe)
soulager la douleur lënneren
lesbienne Lesbienne
gagner sa vie Liewensënnerhalt
légèreté Liichtsënn
étourdi liichtsënneg
léger liichtsënneg (Verbe)
lob (tennis) Lob
lober (tennis) lobben
phare arrière Luucht hënnescht
lycéenne Lycéesschülerin
emmener dans le déménagement matplënneren
majeur mënneg
défiguration(humaine) Mënscheschënnerei
déshumanisation Mënscheschënnerei
merci et à bientôt Merci a bis geschwënn (Expression)
viennoiserie Mëtsch (Nom féminin)
de grandeur moyenne mëttelgrouss
otite moyenne Mëttelohrentzündung
classe moyenne Mëttelstand
ondes moyennes Mëttelwellen
résilier un bail Mietvertrag kënnegen
moyenne Moyenne
chienne (péj.) Mudder
sein(vulgaire) Nenn
appeler nennen (Verbe)
donner un nom nennen
nommer nennen (Verbe)
ce qui en vaut la peine nenneswäert
notable nenneswäert
valeur nominale Nennwäert
détester net ausstoe kënnen (Verbe)
ne pas aimer net leide kënnen
rejeter net unerkennen (Verbe)
poursuivre (en courant) norennen
nécessaire noutwenneg
forcément noutwennegerweis
nécessairement noutwennegerweis
besoin Noutwennegkeet
nécessité Noutwennegkeet
brûler ofbrennen (Verbe)
brûler jusqu'au bout ofbrennen
flamber ofbrennen (Verbe)
roussir ofbrennen (Verbe)
arrondi ofgerënnt (Adjectif)
basculer la benne d'un camion ofkippen (Verbe)
arrondir vers le bas ofrënnen (Verbe)
s'écouler à petit flot ofrënnen (Verbe)
ininterrompu onënnerbrach
caractère méconnaissable Onkenntlechkeet
inséparable onzertrennlech
arondir (angle) oprënnen
service (tennis) Opschlag
antenne parabolique Parabolsantenne
tennis de table Ping-Pong
déménagement Plënneren
déménager plënneren (Verbe)
ennui Plo
politicienne Politikerin
roue arrière Rad hënnescht
emménager raplënneren (Verbe)
ségrégation raciale Rassentrennung
sortir en courant rausrennen
bénéfice Renggewënn
renne Renndéier (Nom masculin)
couler à petit flot rënnen
courir rënnen (Verbe)
courir rennen (Verbe)
faire une course rennen
fuir (récipient) rënnen
se précipiter rennen (Verbe)
suinter rënnen (Verbe)
cheval de course Rennpäerd
circuit automobile Rennpist
course Rennsport
circuit automobile Rennstreck
brûler rofbrennen (Verbe)
se consumer rofbrennen (Verbe)
descendre en courant rofrennen
examen de routine Routinenënnersichung
set (tennis) Saz
set de tennis Saz (Nom masculin)
corvée Schënnerei
Schlindermanderscheid Schlënnermanescht (Village luxembourgeois)
couenne (lard Schwaart
se rappeler sech erënneren (Verbe)
se souvenir de sech erënneren (Verbe)
s'informer sech erkënnegen (Verbe)
s'ennuyer sech langweilen (Verbe)
se brûler sech verbrennen (Verbe)
s'adresser à sech wennen un (Verbe)
temps d'antenne Sendezäit
pêche Sënn
raison Sënn
sens Sënn
signification Sënn
péché mortel Sënn Doudsënn
méditer sënnen (Verbe)
réfléchir sënnen (Verbe)
Senningen Senneng
Senningen Sennéng (Village luxembourgeois)
Senningerberg Sennengerbierg
Senningerberg Sennéngerbierg (Village luxembourgeois)
classer sënneren (Verbe)
sélectionner sënneren (Verbe)
trier sënneren (Verbe)
organe sensoriel Sënnesorgan
péché véniel Sënn lässlech
sensualité Sënnlechkeet
insensé sënnlos
caractère insensé Sënnlosegkeet
non-sens Sënnlosegkeet
judicieux sënnvoll
qui a un sens sënnvoll
siège arrière Sëtz hënneschte
division syllabique Silbentrennung
coucher du soleil Sonnenënnergank
brûlures d'estomac Soudbrennen
garde-manger Spënnchen
resserre Spënnchen
dérailler spënnen (Verbe)
filer spënnen (Verbe)
ergoterie Spëtzfënnegkeet
subtilité Spëtzfënnegkeet
St Etienne (26 décembre) Stiefesdag
préavis de grève Streikukënnegung (Nom féminin)
technicienne Technikerin
antenne de télévision Televisiounsantenn
antenne de télévision Televisounsantenne
tennis Tennis
tennis-elbow Tennisaarm
court de tennis Tennisfeld
match de tennis Tennismätsch
court Tennisplaz
terrain de tennis Tennisplaz
séparer trennen (Verbe)
ligne de séparation Trennlinn
séparation Trennung
tiret Trennungsstréch
cloison Trennwand
blennorragie Tripper
ennuis Trouble
tennis Turnschlappen
attacher (cuisine) ubrennen
brûler (plat) ubrennen
Oberschlinder Uewerschlënner (Village luxembourgeois)
se faire un ami de ufrënnen
annoncer ukënnegen (Verbe)
au bout um Enn
finalement um Enn
apprécier unerkennen (Verbe)
reconnaître unerkennen (Verbe)
se lancer contre qqn urennen (Verbe)
s'adresser à uwennen (Verbe)
aveugler verblennen (Verbe)
éblouir verblennen (Verbe)
ébloui verblennt
brûler verbrennen (Verbe)
consumer verbrennen (Verbe)
incinérer verbrennen (Verbe)
allonger(sauce) verdënnen
délayer verdënnen (Verbe)
diluer verdënnen (Verbe)
ennui Verdross
intérioriser verënnerlechen (Verbe)
accorder de bon coeur vergënnen
empêcher verhënneren (Verbe)
éviter verhënneren (Verbe)
annoncer verkënnegen (Verbe)
promulguer verkënnegen (Verbe)
méconnaître verkennen
vieillir et perdre l'esprit verkënnen
fou verkënnt
personne âgée qui a perdu la raison verkënnt
gronder vernennen (Verbe)
injurer vernennen (Verbe)
injurier vernennen (Verbe)
ridiculiser par un surnom vernennen (Verbe)
avoir un panne de réveil verpennen (Verbe)
oublier un rendez-vous verpennen (Verbe)
se tromper de chemin verrennen (Verbe)
se tromper de route verrennen (Verbe)
gaspiller verschwennen (Verbe)
prénommer virnennen (Verbe)
connaisseur en matière de vin Wäikenner
énergie éolienne Wandenergie
centrale éolienne Wandkraaftwierk
éolienne Wandmillen
continuer à brûler weiderbrennen (Verbe)
fin du monde Weltënnergang
retourner wennen (Verbe)
tordre wënnen
tourner wennen (Verbe)
tourner (escalier) wënnen
saucisse viennoise Wienerwirschtchen
être sous pression Zäitdrock, ënner Z. stoen
gain de temps Zäitgewënn
perte de temps Zäitverschwennung
ongle de doigt de pied Zéiwennol
étain Zënn
en étain zënnen
quintal Zenner
mouillé comme une poule zoppennaass (Adjectif)
accorder zouerkennen (Verbe)
reconnaître zouerkennen (Verbe)
courir en direction de zourennen (Verbe)
se tourner vers zouwennen (Verbe)
finir zu Enn sinn (Verbe)