Traduction Äerd

Voici les traductions français-luxembourgeois correspondant à votre recherche Äerd. Vous pouvez cliquer sur un mot de la liste des traductions afin de le traduire à son tour.

Äerd : correspondances partielles

Français Luxembourgeois
dévoué abberdéngeg (Adjectif)
empressé abberdéngeg (Adjectif)
serviable abberdéngeg (Adjectif)
servile abberdéngeg (Adjectif)
esprit de service Abberdéngegkeet (Nom féminin)
monde Äerd
planète terre Äerd (Nom féminin)
sol Äerd (Nom féminin)
terre Äerd (Nom féminin)
fraise Äerdbier (Nom féminin)
séisme Äerdbiewen (Nom masculin)
tremblement de terre Äerdbiewen
sol Äerdbuedem
continent Äerddeel
actif äerdeg
agile äerdeg (Adjectif)
dynamique äerdeg
mettre une prise terre äerden
gaz naturel Äerdgas
globe terrestre Äerdkugel
éboulement Äerdrutsch
glissement de terrain Äerdrutsch
toutefois allerdéngs
attraction terrestre Attraktioun vun der Äerd (Nom féminin)
perdre son contrôle ausflippen (Verbe)
en outre ausserdem
Berdorf Baërdref
Berdorf Bäerdref (Village luxembourgeois)
enterrer beäerdegen (Verbe)
rond de bière Béierdeckel (Nom masculin)
donner des ordres beuerderen
ordonner beuerderen (Verbe)
Bürden Bierden
pâte feuilletée Bliederdeeg
bouchée à la reine en pâte feuilletée Bliederdeegpaschtéit
Bofferdange Boufer-deng
Bofferdange Boufer (Village luxembourgeois)
Differdange Déifferdéng (Village luxembourgeois)
Differdange Déifferdeng
au travers derduerch
avoir réussi derduerch sinn
perdre l'esprit duerchdréinen
coquetier Eeërdëppchen
S.D.F. (sans domicile fixe) een ouni Ënnerdaach
perdre la vie ëmkommen
emmerder (familier) emmerdéieren
abri Ënnerdaach (Nom masculin)
sous terre (mines) ënnerdag
disparaître ënnerdauchen
dévoué ënnerdéngeg
humble ënnerdéngeg
soumis ënnerdéngeg
étouffer ënnerdrécken
opprimer ënnerdrécken
pousser sous l'eau ënnerdrécken
réprimer ënnerdrécken
souterrain ënnerierdesch
monter(dans un véhicule) eraklammen
provoquer erausfuerderen (Verbe)
défi Erausfuerderung
balayer(dehors) erauskieren (Verbe)
accorder erdeelen (Verbe)
être assoiffé erdiischteren
mourir de soif erdiischteren
rapport Erdrag
récolte Erdrag
rendement Erdrag
noyer quelqu'un erdränken
opprimer erdrécken (Verbe)
se noyer erdrénken (Verbe)
endurer erdroen (Verbe)
supporter erdroen (Verbe)
faire passer erduerchkréien (Verbe)
tirer à travers erduerchschéissen
être sorti d'affaire erduerch sinn
exiger erfuerderen (Verbe)
assassiner ermuerden (Verbe)
tuer ermuerden (Verbe)
fini fäerdeg
prêt fäerdeg
terminé fäerdeg
accomplir fäerdeg bréngen (Verbe)
réussir à fäerdeg bréngen
aptitude Fäerdegkeet
achever fäerdeg maachen (Verbe)
terminer fäerdeg maachen (Verbe)
achever fäerdeg man (Verbe)
terminer fäerdeg man (Verbe)
avoir terminé fäerdeg sinn
jour férié Feierdag
perdrix Feldhon (Nom masculin)
perdrix Feldhong
Finsterthal Fënsterdall (Village luxembourgeois)
être au bout féxfäerdeg
fin prêt féxfäerdeg
doublure (étoffe) Fudderduch
exiger fuerderen (Verbe)
revendiquer fuerderen (Verbe)
télépathie Gedankeniwwerdroung (Nom féminin)
transmission de pensée Gedankeniwwerdroung (Nom féminin)
justifier gerechtfäerdegen (Verbe)
crédibilité Glafwierdegkeet
grincer(des dents) grätschen
verdâtre gréngelzeg
verdir gréngen (Verbe)
verdure Gréngs
serrer fortement (ceinture) guerden
troupeau Häerd
durcir häerden (Verbe)
Hupperdange Hëpperdang (Village luxembourgeois)
y poser/déposer hileeën (Verbe)
Hoscherderhof Houschterhaff
en terre cuite ierden
délit d'initié Insiderdelikt
interdiction Interdictioun
interdisciplinaire interdisziplinär
survivre iwwerdaueren
recouvrir iwwerdecken (Verbe)
entretemps iwwerdeems
pendant que iwwerdeems
considérer iwwerdenken (Verbe)
penser iwwerdenken (Verbe)
reconsidérer iwwerdenken (Verbe)
réfléchir à qq chose iwwerdenken
surdimensionné iwwerdimensionéiert
mécanisme iwwerdréinen
pousser un moteur dans les tours iwwerdréinen
surexciter iwwerdréinen (Verbe)
survolter iwwerdréinen (Verbe)
exagérer iwwerdreiwen (Verbe)
exagération Iwwerdreiwung
céder un bien iwwerdroen
transférer iwwerdroen (Verbe)
transmettre iwwerdroen
retransmission Iwwerdroung
dominer iwwerdubberen (Verbe)
dépasser iwwerfuerderen (Verbe)
trop exiger iwwerfuerderen (Verbe)
interdiction de dépasser Iwwerhuelverbuet
perdre la tête iwwerschnapen
couvrir (de verdure) iwwerwucheren
millénaire Joerdausend
perdre son souffle käichen
pédiatre Kannerdokter
perdre la tête Kapp de K. verléieren
porte de la cave Kellerdier
monter à cheval klammen op d'Päerd
fil de cuivre Kofferdroot
imprimante à laser Laserdrécker
emmerdeur Leitsgeheier (Nom masculin)
revendication salariale Lounfuerderung
assassin Mäerder
meurtrier Mäerder
meurtrier mäerderesch (Adjectif)
Müllerthal Mëllerdall (Village luxembourgeois)
Müllerthall Mëllerdall
de plusieurs mètres d'épaisseur meterdéck
assassinat Muerd
meurtre Muerd
commettre un meurtre muerden
Noerdange Näerden (Village luxembourgeois)
fête nationale Nationalfeierdag
récemment neierdéngs
au/vers le Nord nërdlech
septentrional nërdlech
Niederdonven Nidderdonven (Village luxembourgeois)
Niederdonven Nidderdonwen
infâme nidderdrächteg
presser au sol nidderdrécken
à-côté Nieweverdéngscht
revenu annexe Nieweverdéngscht
hippopotame Nilpäerd
demander offuerderen (Verbe)
exiger offuerderen (Verbe)
perdre du poids ofhulen (Verbe)
non crédible onglafwierdeg
peu digne de foi onglafwierdeg
désarroi Onuerdnung
désordre Onuerdnung
indigeste onverdaulech
immérité onverdéngt
non fondé onverdéngt
non avarié onverduerwen
non corrompu onverduerwen
indigne onwierdeg
faire du cheval op engem Paerd reiden
encourager opfuerderen (Verbe)
cheval Päerd
mûre Päerdsbier
steak de cheval Päerdsbiftek
course de chevaux Päerdscourse
viande de cheval Päerdsfleesch
scarabée Päerdskrécher
scarabée Päerdskriwweler
queue de cheval Päerdsschwanz
écurie Päerdsstall
seller un cheval Päerd suedelen
division blindée Panzerdivisioun
interdiction de stationner Parkverbuet
débat de politiciens Politikerdiskussioun
produit fini Produkt fäerdegt
produit manufacturé Produkt fäerdegt
interdire prohibéieren
poudrier Pudderdous
emmerdeuse Quetsch
hiérarchie Ranguerdnung
déposer(dossier/demande) rareechen
provoquer rausfuerderen (Verbe)
justifier qqch rechtfäerdegen
cheval de selle Reitpäerd
monture Reitpäerd
cheval de course Rennpäerd
distribution (rôles) Rolleverdeelung
cheval de labour Schaffpäerd
ouvrier bossseur Schaffpäerd
merde (vulg.) Schäissdreck
cheval de bois Schaukelpäerd
cheval de bois (à bascule) Schaukelpäerd
indigeste schwéierverdaulech
se perdre sech verléieren (Verbe)
monument remarquable Séienswierdegkeet
site remarquable Séienswierdegkeet
hippocampe Séipäerdchen
auto-défense Selbstverdeedegung
placement Sëtzuerdnung
porte de grenier Späicherdier (Nom féminin)
super division Superdivisioun
tenant du titre Titelverdeedeger
décoration Uerden
convenable uerdentlech
ordre Uerder
ordre Uerdnung
service d'ordre Uerdnungsdéngscht
en bonne et due forme uerdnungsgemäss
règlementairement uerdnungsgemäss
verdict Uerteel
Oberdonven Uewerdonwen (Village luxembourgeois)
exiger ufuerderen (Verbe)
réussir à allumer/démarrer ukréien (Verbe)
diviser en quatre véierdeelen
perdre verbëtzelen
interdire verbidden
perdre la couleur verblatzen
perdre ses fleurs verbléien
perdre tout son sang verbludden
interdire verbueden
interdit verbueden
interdiction Verbuet
panneau d'interdiction Verbuetsschëld
damné verdaamt
maudit verdaamt
soupçon Verdacht
suspect verdächteg
soupçonner verdächtegen (Verbe)
suspecter verdächtegen (Verbe)
bouleverser verdadderen (Verbe)
sidéré verdaddert
expliquer qqch à qqn verdäitlechen
préciser verdäitlechen (Verbe)
germaniser verdäitschen (Verbe)
démoniser verdäiwelen (Verbe)
diablement verdäiwelt
sacrement verdäiwelt
condamner verdamen (Verbe)
critiquer verdamen (Verbe)
damner verdamen (Verbe)
maudire verdamen
devoir à qq'un verdanken
remercier verdanken (Verbe)
digérer verdauen (Verbe)
digestion Verdauung
couvrir verdecken (Verbe)
défendre verdeedegen
prendre la défense de verdeedegen
défenseur Verdeedeger
défense Verdeedegung
ministre de la Défense Verdeedegungsminister
ministère de la Défense Verdeedegungsministère
distribuer verdeelen (Verbe)
partager entre verdeelen
remettre verdeelen
répartir verdeelen (Verbe)
distribution Verdeelung
approfondir verdéiwen (Verbe)
creuser verdéiwen (Verbe)
délabrer verdelabréieren (Verbe)
gagner verdéngen (Verbe)
mériter verdéngen (Verbe)
mérite Verdéngscht
rétribution Verdéngscht
tenir rigueur à verdenken
allonger(sauce) verdënnen
délayer verdënnen (Verbe)
diluer verdënnen (Verbe)
froisser verdiebelen (Verbe)
plier mal verdiebelen
corrompre verdierwen
gâcher verdierwen (Verbe)
gâter verdierwen (Verbe)
anéantir verdillegen (Verbe)
avaler verdillegen (Verbe)
exterminer verdillegen (Verbe)
supprimer verdillegen (Verbe)
employer verdinn/doen (Verbe)
gaspiller verdinn/doen (Verbe)
abêtir verdommen (Verbe)
abrutir verdommen (Verbe)
prendre pour un idiot verdommen
se moquer de verdommen
camoufler verdonkelen (Verbe)
obscurcir verdonkelen (Verbe)
condamner verdonneren (Verbe)
évaporer verdonsten (Verbe)
s'évaporer verdonsten (Verbe)
multiplier par trois verdräifachen
tripler verdräifachen (Verbe)
évincer verdrängen (Verbe)
refoulement Verdrängung
devenir rassis (pain) verdréchnen
sécher verdréchnen (Verbe)
liquider verdrécken (Verbe)
se faire tout petit (fam.) verdrécken
sale verdreckst
tordre verdréien
frais de distribution Verdreifskäschten
déformer verdréinen (Verbe)
fausser verdréinen (Verbe)
tourner/rouler (yeux) verdréinen
chasser verdreiwen (Verbe)
expulser verdreiwen (Verbe)
fâché verdrësslech
renfrogné verdrësslech
supporter verdroen (Verbe)
chagrin Verdross
contrariété Verdross
ennui Verdross
insatisfait verdross
sombre verdrossen
soucieux verdrossen
doubler verduebelen (Verbe)
gâté verduerwen
disparaître verduften
s'évaporer verduften (Verbe)
abasourdi verdutzt
ahuri verdutzt
perdre (par insouciance) verhuddelen
se perdre veriren
vieillir et perdre l'esprit verkënnen
personne âgée qui a perdu la raison verkënnt
perdre/dilapider (temps verkludderen
perdre son goût/son parfum verläschen
perdre verléieren
perdant Verléierer
dépenser/dilapider par une vie débridée verlouderen
perdu verluer (Verbe)
s'interdire versoen (Verbe)
perdre au jeu verspillen (Verbe)
digne de confiance vertrauenswierdeg
imposer veruerdenen (Verbe)
ordonner veruerdenen (Verbe)
prescrire veruerdenen (Verbe)
abêtissement des masses Volleksverdommung
merde (vulg.) vreck o
étanche waasserdicht
étanchéité Waasserdicht
imperméable waasserdicht
Weicherdange Wäicherdang (Village luxembourgeois)
Walferdange Walfer (Village luxembourgeois)
étanche wasserdicht (Adjectif)
imperméable wasserdicht (Adjectif)
continuer à fumer weiderdämpen (Verbe)
continuer à presser/imprimer weiderdrécken (Verbe)
continuer à tourner weiderdréinen (Verbe)
continuer à flotter weiderdreiwen (Verbe)
carrière Werdegang
évolution Werdegang
digne wierdeg (Adjectif)
rendre hommage wierdegen
Wilwerdang Wilwerdang (Village luxembourgeois)
Wilwerdange Wilwerdang
sacré bleu (juron) zackerdjësses
sacré Jésus (juron) zackerdjësses
passe-temps Zäitverdräif
loisir Zäitverdreif
passse-temps Zäitverdreif
potion magique Zauberdronk
devenir sombre (crépuscule) zerdämmeren
plier zerdiebelen (Verbe)
écraser zerdrécken (Verbe)
écraser(par pression) zerdrécken
froisser zerdruddelen (Verbe)
sucrier Zockerdëppchen (Nom neutre)
attribuer zouuerdnen (Verbe)
coordonner zouuerdnen (Verbe)
duodénum Zwieleffangerdaarm